Sprawozdania finansowe spółek w upadłości

Sprawozdania finansowe spółek w upadłości

Zgodnie z ustawą o rachunkowości (u.o.r.) spółki handlowe (w przypadku spółek osobowych dopiero po przekroczeniu określonego progu osiąganych przychodów) są zobowiązane do prowadzenia tzw. pełnej księgowości. Umożliwia ona uzyskanie pełnego finansowego obrazu przedsiębiorstwa (zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i zewnętrzne). Zapewnia również zewnętrzną porównywalność danych w duchu zasady rzetelnego i jasnego obrazu przedsiębiorstwa. Wiąże się to jednak z koniecznością spełnienia wyśrubowanych wymogów przepisów o rachunkowości, w tym także tych związanych ze sprawozdawczością finansową.

Obowiązek sprawozdawczy

Ogłoszenie upadłości spółki handlowej, która z reguły skutkuje gwałtownym zakończeniem prowadzonej działalności gospodarczej, nie oznacza bynajmniej zwolnienia z obowiązków sprawozdawczych. Zagadnienie to jest bardzo istotne, ponieważ postępowania upadłościowe trwają z reguły kilka lat.

Uprawnienia

Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe (p.u.) syndyk wykonuje obowiązki sprawozdawcze ciążące na upadłym. Odpowiedzialność za przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych spoczywa na kierowniku jednostki (za którego wg definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 6 u.o.r. uważa się również syndyka).

Termin na złożenie

Sprawozdanie finansowe sporządza się w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (tj. dnia, na który się je sporządza). Termin ten nie ulega zmianie, jednak dalsze obowiązki związane z przygotowaniem sprawozdania ulegają w postępowaniu upadłościowym pewnym modyfikacjom.

Przede wszystkim przewidziany został wyjątek od generalnej zasady zatwierdzania sprawozdania przez organ zatwierdzający w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego, a także od obowiązku jego złożenia we właściwym rejestrze sądowym (w ciągu następnych 15 dni). Zgodnie z art. 53 ust. 2a u.o.r. wyłączony został jedynie obowiązek zatwierdzania sprawozdania upadłego podmiotu – nieuregulowana pozostała natomiast kwestia terminów na złożenie w rejestrze sądowym sprawozdania, które nie podlega zatwierdzeniu. W takim wypadku wydaje się, iż termin ten nie ulega skróceniu – syndyk ma więc obowiązek złożenia sprawozdania w ciągu 6 miesięcy i 15 dni od dnia bilansowego.

Badanie sprawozdania

Ogłoszenie upadłości wyłącza również konieczność badania sprawozdania przez biegłego. Artykuł 64 ust. 1 u.o.r. wyraźnie wskazuje, że badaniu podlegają jedynie sprawozdania podmiotów spełniających założenie kontynuacji działalności, które w przypadku ogłoszenia upadłości nie może mieć miejsca.

Przekazanie do Urzędu Skarbowego

Wątpliwości budzi stosowanie art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje obowiązek przekazania do urzędu skarbowego sprawozdania (w terminie 10 dni od jego zatwierdzenia). W związku z tym, iż w przypadku ogłoszenia upadłości sprawozdanie nie podlega zatwierdzeniu, należy przyjąć, iż syndyk nie ma obowiązku przekazania go do urzędu skarbowego.

Zatwierdzenie przez Sędziego-komisarza

Na koniec należy podkreślić, że roczne sprawozdanie finansowe przygotowywane przez syndyka nie podlega zatwierdzeniu przez sędziego-komisarza. Obowiązek taki nie wynika z przepisów prawa upadłościowego. Syndyk składa sędziemu-komisarzowi sprawozdania rachunkowe (które zgodnie z art. 168 p.u. podlegają zatwierdzeniu).

Wyżej wskazane odrębności wskazują na dążenie ustawodawcy do uproszczenia procedur związanych z obowiązkiem przygotowania rocznego sprawozdania finansowego, co jest uzasadnione przede wszystkim jego dużo mniejszym znaczeniem z uwagi na upadłość prezentowanego w nim podmiotu.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.