Wynagrodzenie upadłego jako składnik masy upadłości

Wynagrodzenie upadłego jako składnik masy upadłości

Wydanie przez sąd upadłościowy postanowienia o ogłoszeniu upadłości powoduje, że majątek dłużnika staje się masą upadłości. Masę tę stanowi majątek upadłego nie tylko w dniu ogłoszenia upadłości, ale również nabyty przez niego w toku postępowania upadłościowego. Mówiąc prościej, co do zasady wszystkie ruchomości (np. pojazdy czy środki pieniężne), nieruchomości, wierzytelności oraz prawa majątkowe, które upadły posiadał w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabył później, będą służyły zaspokojeniu wierzycieli.

Rozporządzanie majątkiem

Upadły do czasu likwidacji danego składnika masy upadłości nadal pozostaje jej właścicielem. Nie może nim jednak swobodnie zarządzać i rozporządzać. Zarząd masą upadłości spoczywa bowiem na syndyku.

Aby złagodzić skutek upadłości co do majątku upadłego, ustawodawca przewidział kilka wyjątków. Z punktu widzenia upadłego konsumenta oraz przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą kluczowe znaczenie ma art. 63 ust. 1 pkt. 2 prawa upadłościowego, który stanowi, że nie wchodzi do masy upadłości wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu. Oczywiście chodzi tutaj o wynagrodzenie za pracę wypłacane na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że upadły może swobodnie dysponować częścią niepodlegającą zajęciu. Określenie, jaka część wynagrodzenia nie będzie stanowiła składnika masy upadłości, a więc trafi do upadłego, wynika z art. 87 i 87(1) kodeksu pracy.

Wynagrodzenie wolne od zajęcia

Co do zasady zatem do dyspozycji upadłego pozostanie połowa wynagrodzenia za pracę, nie mniej jednak niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Warto zaznaczyć, że wolne od potrąceń jest wynagrodzenie netto wypłacane pracownikowi po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Obecnie od 1 stycznia 2018 roku wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 2 100 złotych brutto, co daje 1 530 zł netto (w 2017 r. kwota netto minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła 1 459 zł) – ta kwota netto jest więc minimalną kwotą, która musi trafić do upadłego. Jeżeli jednak upadły zarabiałby 4 000 zł netto, wówczas do masy upadłości wpłynęłaby kwota 2 000 zł.

Gdyby na upadłym ciążył obowiązek alimentacyjny, będzie miał prawo do otrzymania 2/5 wynagrodzenia za pracę. W tym przypadku nie ma jednak ustawowo określonej kwoty wolnej od potrąceń. Oznacza to, że do upadłego może trafić mniej niż minimalne wynagrodzenie. Np. upadły zarabia 2 500 zł netto, jednocześnie jest obowiązany do zapłaty alimentów, wówczas syndyk zabierze 1 500 zł (czyli 3/5 wynagrodzenia netto za pracę), a tylko 1 000 zł otrzyma upadły.

Różne dochody

Warto pamiętać, że gdy Dłużnik otrzymuje dochody z różnych źródeł (np. jest zatrudniony na podstawie kilku umów o pracę), potrącenia z wynagrodzenia dokonywane się od sumy tych dochodów.

 

 

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.