Nowelizacja Prawa Upadłościowego

Nowelizacja Prawa Upadłościowego

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która obowiązuje od dnia 15 marca 2018 r., wprowadziła zmiany do Prawa Upadłościowego.

Obowiązek wskazania wspólników odpowiedzialnych za zobowiązania spółki całym majątkiem

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami Sąd upadłościowy rozstrzygający o ogłoszeniu upadłości dłużnika lub o oddaleniu wniosku na podstawie art. 13 p.u. będzie miał obowiązek wskazać w rubrum postanowienia imiona i nazwiska wspólników odpowiedzialnych za zobowiązania spółki całym majątkiem albo ich nazwy lub firmy, numery PESEL. W przypadku cudzoziemców będących ww. wspólnikami- serie i numery paszportów oraz nazwy krajów wydających albo numery identyfikacyjne REGON oraz numery w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze lub ewidencji.

Powyższa zmiana ma na celu ułatwienie wierzycielom poszukiwania podmiotów, od których będą mogli domagać się spłaty swoich wierzytelności. Oczywiście w sytuacji, gdy nie zostaną zaspokojeni z majątku danego przedsiębiorstwa.

Nowe zasady ustanawiania kuratora

Jednocześnie wprowadzono zmiany dotyczące ustanowienia kuratora. Uchylono dotychczasową regulację o kuratorze ujętą w art. 26 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i zmieniono dotychczasową treść art. 42 Kodeksu Cywilnego. Powyższe miało na celu ujednolicenie regulacji w zakresie pełnienia funkcji kuratora. Dotychczas regulacja w zakresie pełnienia funkcji kuratora była ujęta w trzech różnych ustawach generując wątpliwości w zakresie kompetencji. W związku z powyższym po zmianie, jeśli wystąpi okoliczność wymagającą ustanowienia kuratora w postępowaniu upadłościowym Sąd powinien w pierwszej kolejności wyznaczyć kuratorem podmiot pełniący tę funkcję na podstawie art. 42 Kodeksu Cywilnego.

Wynagrodzenie kuratora

Ponadto doprecyzowano przepisy stanowiące podstawę do przyznawania kuratorom wynagrodzenia. Dotychczas kurator wyznaczony na podstawie art. 261 ust. 1 p.u. otrzymywał wynagrodzenie na postawie regulacji zawartej w Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Z kolei kurator wyznaczony po ogłoszeniu upadłości zgodnie z art. 187 ust. 1 p.u otrzymywał wynagrodzenie zgodnie z Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadzona zmiana ujednolica podstawę prawną przyznawanego kuratorom wynagrodzenia bez względu na etap prowadzonego postępowania upadłościowego.

Zmiana w doręczaniu orzeczeń do Krajowego Rejestru Sądowego

Nowelizacja zawiera również zmiany w zakresie przekazywania przez Sądy upadłościowe odpisów prawomocnych orzeczeń dotyczących orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności do Krajowego Rejestru Sądowego (uchylenie art. 376 ust. 4 p.u.). Po nowelizacji Sąd rejestrowy informację o orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności będzie otrzymywał za pośrednictwem systemy teleinformatycznego. Powyższe wpłynie na czas wpisu ww. informacji, a co za tym idzie możliwość uzyskania informacji o przyszłym kontrahencie.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje