Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec osób, które nie złożyły w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec osób, które nie złożyły w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości

Wiele ludzi spotkało się w swoim życiu z nieuczciwymi działaniami innych osób czy podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie finansowym. Na przykład nie przysłano nam zakupionego i opłaconego towaru, albo nie wykonano usługi, za którą wcześniej zapłaciliśmy. Czasami gorzej, bo nie zapłacono wynagrodzenia za wykonaną pracę.

W takich sytuacjach kierujemy sprawę do Sądu próbując odzyskać należne środki pieniężne. Po uzyskaniu korzystnego orzeczenia zwracamy się do dłużnika z roszczeniem. Jednakże dłużnik nadal uchyla się od zapłaty. Wobec czego składamy wniosek do Komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w ramach którego zdarza się, że uzyskujemy informacje o jego bezskuteczności.

Eliminacja z obrotu

Po wielu miesiącach uzyskujemy dokumenty potwierdzające, że jesteśmy wierzycielem. Ponadto mamy świadomość nikłych szans na odzyskanie swoich pieniędzy. Zaczynamy szukać informacji, czy może inne podmioty mają problemy z naszym dłużnikiem. Okazuje się, że nasz kontrahent nie wywiązał się ze swoich zobowiązań nie tylko wobec nas, ale także innych osób. Stan ten trwa już od jakiegoś czasu, a dłużnik pomimo prowadzenia działalności gospodarczej, nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości. W związku z powyższym chcielibyśmy wyeliminować z obrotu gospodarczego nierzetelnego kontrahenta.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Z pomocą przychodzą przepisy ustawy – Prawo upadłościowe, które zgodnie z art. 373 ust. 1 pkt 1 p.u. przewidują możliwość orzeczenia przez Sąd zakazu prowadzenia działalności na okres od 1 roku do 10 lat wobec osób, które ze swojej winy, będąc do tego zobowiązanymi nie złożyły, w ustawowym terminie, wniosku o ogłoszenie upadłości.

Legitymacja do złożenia wniosku

Uprawnienie do złożenia wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej ma m.in. każdy wierzyciel. Ponadto, z uwagi na wprowadzone zmiany w prawie upadłościowym, postępowanie będzie prowadzone nawet po zaspokojeniu przez dłużnika przysługujących nam wierzytelności (art. 376 ust. 1 p.u.).

Wykazanie okoliczności

Składając wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności wierzyciel powinien mieć na uwadze, że ciąży na nim obowiązek wykazania wszelkich okoliczności, które mają wpływ na możliwość orzeczenia zakazu, a także jego zakres. Samo złożenie wniosku nie spowoduje, iż Sąd orzeknie wobec danej osoby ww. zakazu. Wierzyciel będzie musiał wykazać datę powstania niewypłacalności danego podmiotu, winę osoby reprezentującej ten podmiot w niezłożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie oraz stopień winy (art. 373 ust. 1 pkt 1 p.u w zw z art. 373 ust. 2 p.u.). Ponadto musi wykazać skutki podejmowanych działań, w szczególności obniżenie wartości ekonomicznej prowadzonego przez dłużnika przedsiębiorstwa i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli (art. 373 ust. 2 p.u.). W przeciwnym razie Sąd oddali wniosek, a nasz dłużnik nadal będzie działał na rynku narażając kolejne podmioty na straty.

 

 

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.