Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw

Przygotowywana przez Ministerstwo Sprawiedliwości kolejna „duża nowelizacja” ustawy – Prawo upadłościowe w swoich założeniach ma na celu przede wszystkim usprawnienie postępowania upadłościowego. Po przełomowych nowelizacjach dokonanych w latach 2014-2016 podjęto próbę identyfikacji kluczowych obszarów wymagających interwencji ze strony ustawodawcy.

Potrzeba nowelizacji

Proponowane zmiany mają stanowić odpowiedź na główną bolączkę postępowań upadłościowych, jaką jest długi czas trwania postępowania. Skrócenie postępowania ma w konsekwencji zmniejszyć jego koszty. Zmiany obejmą przede wszystkim przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zgodnie z uzasadnieniem ustawy całość zmian ma służyć lepszej ochronie dłużników przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesu wierzycieli. Zmiany zmierzają do odciążenia sędziów-komisarzy oraz pracowników sekretariatów wydziałów upadłościowych, a w konsekwencji, prowadzą do znacznego poszerzenia kompetencji syndyka.

Zmiany w zakresie ogólnego postępowania upadłościowego

Jednym z podstawowych założeń zmiany ustawy jest ujednolicenie celów postępowań upadłościowych prowadzonych w stosunku do osób fizycznych. Projekt przewiduje szerokie możliwości oddłużenia, niezależnie od tego, czy postępowanie prowadzone jest wobec przedsiębiorcy czy też wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Zgodnie z projektem, prawo do oddłużenia zyskają także osoby fizyczne, które doprowadziły do swojej upadłości umyślnie, bądź w skutek rażącego niedbalstwa. Sankcją będzie w tym wypadku wydłużenie okresu, w trakcie którego będą one musiały spłacać wierzycieli do maksymalnie 7 lat. Istotną zmianą dla upadłych przedsiębiorców będzie także możliwość wydzielenia odpowiedniej sumy pieniężnej ze sprzedaży mieszkania na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych (na wzór postępowań „konsumenckich”).

Przedstawiony projekt przewiduje uproszczenie i przyspieszenie procedury zgłaszania wierzytelności, m.in. poprzez konieczność podania przez zgłaszającego numeru rachunku bankowego. Co najważniejsze, wierzyciele będą kierować zgłoszenia już nie do sędziego-komisarza, a bezpośrednio do syndyka. Wskazano również wprost, że zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia. Ma on także na celu rozwianie wątpliwości w zakresie stosowania tzw. pre-packu, w szczególności w zakresie możliwości stosowania go w tzw. upadłości konsumenckiej.

Zmiany dotyczące osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Wydaje się, że najbardziej istotne dla obrotu gospodarczego zmiany zostaną dokonane w obrębie upadłości tzw. „konsumenckiej”. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Sprawiedliwości, projekt stanowi kolejny krok w kierunku liberalizacji procedury oddłużenia osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zmiany są w znacznym stopniu analogiczne do tych przewidzianych dla przedsiębiorców. Istotną zmianą jest wprowadzenie możliwości oddłużenia osoby fizycznej z momentem wydania postanowienia o ogłoszeniu jej upadłości. Instytucja ta będzie dostępna dla osób, które nie posiadają żadnego majątku, a ich sytuacja życiowa trwale uniemożliwia im spłatę wierzycieli. Wydanie takiego orzeczenie będzie jednocześnie poprzedzone szczegółowym badaniem sytuacji dłużnika przez tymczasowego nadzorcę sądowego.

Oprócz zmian zwiększających dostęp do upadłości, nowela wprowadza także szereg zmian o charakterze organizacyjnym, mającym usprawnić pracę wydziałów upadłościowych i syndyków. Wśród nich na uwagę zasługują przede wszystkim: możliwość pełnienia funkcji sędziego-komisarza przez referendarza sądowego czy możliwość przyznania syndykowi zaliczki na poczet wynagrodzenia, w trakcie trwania postępowania. Wydaje się, że projektowane zmiany przyczynią się do dalszego wzrostu liczby ogłaszanych upadłości „konsumenckich”, a co za tym idzie, do znacznej poprawy sytuacji osób trwale niewypłacalnych. Pozostaje jednak pytanie, czy nie odbędzie się to kosztem ich wierzycieli.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje