Prawo głosu z udziałów wchodzących w skład dzierżawionego przedsiębiorstwa

Prawo głosu z udziałów wchodzących w skład dzierżawionego przedsiębiorstwa

W trakcie toczących się postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych może dojść do dzierżawy przedsiębiorstwa. Pojawia się pytanie, kto wykonuje prawo głosu z udziałów wchodzących w skład dzierżawionego przedsiębiorstwa, dzierżawca czy właściciel udziałów.

Prawo głosu

W mojej ocenie prawo głosu pozostaje przy właścicielu udziałów i nie przechodzi na dzierżawcę. Wynika to z zasady nierozszczepialności praw organizacyjnych wspólnika. O ile można udział (w ramach przedsiębiorstwa lub samodzielnie) oddać do korzystania na podstawie umowy dzierżawy lub użytkowania, to co do zasady nie przechodzą na użytkownika prawa organizacyjne (korporacyjne), w tym prawo głosu.

Wyjątek

Wyjątek od wskazanej zasady przewiduje art. 187 par 2 k.s.h., który stanowi, że umowa spółki może przewidywać, że prawo głosu „oderwie się” od wspólnika i będzie przysługiwało zastawnikowi lub użytkownikowi.

Po pierwsze jednak, przepis ten dotyczy zastawu i użytkowania. Wobec czego jest bardzo wątpliwe, aby tego rodzaju wyjątek można było rozszerzyć na pozycje prawną dzierżawcy. Po drugie, wymagane jest odpowiednie postanowienie umowy spółki. Postanowienie to musiałoby wyraźnie dotyczyć dzierżawy udziałów. Byłoby ono oczywiście wątpliwe pod katem zgodności z prawem.

W związku z powyższym należy uznać, że prawo głosu zostaje przy właścicielu udziałów i nie przechodzi na dzierżawcę.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.