Zdolność restrukturyzacyjna komandytariusza cz. I

Zdolność restrukturyzacyjna komandytariusza cz. I

Celem postępowania restrukturyzacyjnego, zgodnie z art. 3 prawa restrukturyzacyjnego (p.r.), jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji. Możliwość skorzystania z dobrodziejstw któregoś z czterech postępowań restrukturyzacyjnych została jednak ograniczona przez ustawodawcę do ściśle określonego kręgu podmiotów.

Podmioty ze zdolnością restrukturyzacyjną

Podmioty te zostały wymienione w art. 4 ust. 1 p.r., który wyznacza zakres tzw. zdolności restrukturyzacyjnej. Pojęcie to oznacza zdolność do występowania w charakterze dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Posiadają ją przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, spółki kapitałowe nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnicy osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, a także wspólnicy spółki partnerskiej. Z kolei w art. 4 ust. 2 p.r. wskazano podmioty pozbawione zdolności restrukturyzacyjnej.

Wspólnicy spółek osobowych

Jeśli chodzi o wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem (art. 4 ust. 1 pkt 3 p.r.), to nie ma wątpliwości, iż do tego grona zalicza się wspólników spółki jawnej, komplementariuszy spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej, a także partnerów spółek partnerskich.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku komandytariuszy spółki komandytowej. Co do zasady ponoszą oni, zgodnie z art. 111 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) odpowiedzialność jedynie do ściśle określonej kwotowo sumy komandytowej.

Odpowiedzialność komandytariusza – wyjątki

Od tej zasady przewidziane są jednak wyjątki. Pierwszy został określony w art. 104 § 4 k.s.h., zgodnie z którym komandytariusz odpowiada jak komplementariusz w sytuacji gdy jego nazwisko albo firma znajdzie się w firmie spółki komandytowej. Na drugi wyjątek wskazuje art. 118 § 2 k.s.h. – komandytariusz odpowiada bez ograniczeń w przypadku gdy dokonuje czynności w imieniu spółki komandytowej bez ujawnienia swojego pełnomocnictwa lub w ogóle bez umocowania, bądź z przekroczeniem jego zakresu.

W powyższych przypadkach odpowiedzialność komandytariuszy swoim zakresem odpowiada przesłankom posiadania zdolności restrukturyzacyjnej, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 p.r. Wydaje się więc, iż w tym zakresie komandytariusze będą posiadać zdolność restrukturyzacyjną.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.