Konferencja naukowa: Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli

Konferencja naukowa: Zaskarżanie czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli

W dniu 30 listopada 2018 r. zespół Działu Restrukturyzacji i Upadłości uczestniczył w konferencji naukowej dotyczącej zaskarżania czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, która odbyła się na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Organizatorami konferencji byli: Instytut Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kon­fe­ren­cja zgro­ma­dzi­ła wielu przed­sta­wi­cie­li na­uki oraz prak­ty­ki pra­wa. Pre­le­gen­ta­mi by­li naj­zna­mie­nit­si spe­cja­li­ści. W ko­lej­no­ści wy­stą­pień by­li to:

  1. mgr Bartosz Sierakowski, któ­ry oma­wiał jurysdykcję krajową w sprawach ze skargi pauliańskiej w świetle orzecznictwa TSUE,
  2. prof. zw. dr hab. Wojciech Popiołek, który przedstawił kwestie prawa właściwego w sprawach ze skargi pauliańskiej,
  3. prof. zw. dr hab. Piotr Machnikowski, który omówił istotę oraz skutki bezskuteczności czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli,
  4. dr hab. Małgorzata Manowska, która przedstawiła uwagi na tle orzecznictwa sądowego dotyczące przebiegu postępowania ze skargi pualiańskiej,
  5. dr hab. Tomasz Szanciło, który omówił zagadnienie zabezpieczenia roszczenia ze skargi pauliańskiej,
  6. dr hab. Anna Hrycaj, która przedstawiła przebieg postępowania ze skargi pauliańskiej w przypadku ogłoszenia upadłości wierzyciela, osoby trzeciej albo dłużnika,
  7. dr Patryk Filipiak, który przedstawił projekt zmian ustawodawczych dot. bezskuteczności czynności prawnej w postępowaniu upadłościowym,
  8. dr hab. Paweł Grzegorczyk, który omówił sytuację prawną wierzyciela pauliańskiego w razie wszczęcia przez wierzycieli osoby trzeciej egzekucji z jej majątku,
  9. dr Patryk Filipiak, który przedstawił kwestię zaspokojenia wierzyciela pauliańskiego w postępowaniu upadłościowym osoby trzeciej.

Ponadto w trakcie konferencji odbyła się sesja plakatowa i wystąpienie młodych naukowców.

Ca­łe wy­da­rze­nie na­le­ży uznać za bar­dzo uda­ne. Uczest­ni­cy bra­li ak­ty­wy udział w dys­ku­sji. Oka­za­ło się, że jest wie­le kwestii prawnych, któ­re wciąż wy­ma­ga­ją po­głę­bio­nych stu­diów i ana­liz.

Or­ga­ni­za­to­rzy za­pro­si­li na ko­lej­ne wy­da­rze­nia z cy­klu, które ma się odbyć w czerwcu 2019 r.

 

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.