Zarządca sukcesyjny poniesie odpowiedzialność za szkodę wywołaną niezłożeniem lub nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości

Zarządca sukcesyjny poniesie odpowiedzialność za szkodę wywołaną niezłożeniem lub nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości

Niewątpliwie jedną z ważnych zmian w zakresie prawa gospodarczego, jest wprowadzenie instytucji zarządcy sukcesyjnego, czyli osoby, która tymczasowo będzie zarządzała przedsiębiorstwem osoby fizycznej po jej śmierci („przedsiębiorstwem w spadku”). Zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, osoba taka ma w założeniu dokonywać czynności zachowawczych, mających umożliwić przekazanie sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa spadkobiercom zmarłego.

Zmiany wprowadzane ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej

Oprócz całkowicie nowej regulacji, dotyczącej powoływania zarządcy, jego kompetencji czy zasad wynagradzania, ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wprowadza warte odnotowania zmiany w zakresie prawa upadłościowego. W szczególności, na podstawie wprowadzonego art. 21 ust. 2a p.u., zarządca sukcesyjny został przez ustawodawcę zaliczony do kategorii podmiotów odpowiadających za szkodę wywołaną niezłożeniem bądź nieterminowym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. 30-dniowy termin na złożenie wniosku biegnie od chwili „ustanowienia zarządu sukcesyjnego”. Zgodnie natomiast z art. 33 ust. 2 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, zarządca sukcesyjny ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków.

Podstawa do złożenia wniosku przez zarządcę sukcesyjnego

Podstawą złożenia wniosku będzie utrata zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w zakresie czynności dokonywanych w ramach prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku (nowy art. 11a p.u.). Odpowiednie zastosowanie znajdzie także domniemanie związane z 3 miesięcznym opóźnieniem w spłacie (art. 11 ust. 1a p.u.). Dodatkowo, wprowadzone zmiany wydłużają okres, w którym można ogłosić upadłość zmarłego przedsiębiorcy. Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami art. 7 p.u., wniosek taki musiał został złożony w ciągu roku licząc od dnia śmierci przedsiębiorcy. Po zmianach, okres ten zostanie wydłużony aż do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.

Konsekwencje przyjęcia obowiązków zarządcy sukcesyjnego

Opisane wyżej regulacje niewątpliwie stanowią znaczne ryzyko dla przyszłych zarządców sukcesyjnych, wielu z nich może nie zdawać sobie sprawy z nałożonych na nich obowiązków oraz związanych z nimi konsekwencji. Na zarządcę sukcesyjnego może zostać wybrana bowiem każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Kompleksowe uświadamianie właścicieli, jak i przyszłych spadkobierców rodzinnych przedsiębiorstw, o wszystkich konsekwencjach przyjęcia na siebie obowiązków zarządcy sukcesyjnego, powoli uniknąć ewentualnych problemów związanych z pełnieniem ww. funkcji.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje