Podmiot nadzorujący dłużnika w toku postępowań restrukturyzacyjnych

Podmiot nadzorujący dłużnika w toku postępowań restrukturyzacyjnych

W toku postępowania restrukturyzacyjnego Sąd wyznacza podmiot, który będzie bezpośrednio nadzorował podejmowane przez dłużnika czynności. W zależności od rodzaju prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego podmiot ten będzie określany w różny sposób oraz będzie posiadał inne uprawnienia.

Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu

W postępowaniu o zatwierdzenie układu organem pełniącym nadzór nad czynnościami dłużnika jest nadzorca układu. Pełni on swoją funkcję od dnia zawarcia umowy z dłużnikiem do dnia wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu. W ramach sprawowanego nadzoru nadzorca układu kontroluje czynności dłużnika dotyczące jego majątku, w tym także jego przedsiębiorstwa. Nadzorca układu weryfikuje także czy mienie dłużnika niestanowiące składnika przedsiębiorstwa jest dostatecznie zabezpieczone przed utratą czy zniszczeniem (art. 37 ust. 1 p.r.). Podkreślić należy, że zgodnie z art. 36 ust. 1 p.r. dłużnik nie jest ograniczony w zarządzaniu swoim majątkiem, a nadzorca układu nie wykonuje czynności za dłużnika. Nie wyraża także zgody na podejmowane przez dłużnika czynności. Po wydaniu przez Sąd postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu do dnia jego uprawomocnienia nadzorca układu wykonuje uprawnienia nadzorcy sądowego (art. 224 p.r.). Dłużnik ww. okresie zobowiązany będzie do uzyskania zgody nadzorcy na podjęcie czynności przekraczających zwykły zarząd.

Nadzorca sądowy w postępowaniu układowym lub przyspieszonym postępowaniu układowym

Sąd restrukturyzacyjny otwierając przyspieszone postępowanie układowe lub postępowanie układowe wyznacza do nadzoru nad czynnościami dłużnika nadzorcę sądowego (art. 233 ust. 1 pkt 2 p.r. i art. 271 ust. 1 p.r.). W ramach pełnionej funkcji nadzorca sądowy kontroluje czynności dłużnika podejmowane w związku z zarządem przedsiębiorstwem. Dłużnik w toku ww. postępowań restrukturyzacyjnych może podejmować wyłącznie czynności w ramach zwykłego zarządu. Do dokonania czynności przekraczających zwykły zarząd dłużnik potrzebuje zgody nadzorcy sądowego.

Brak zgody nadzorcy sądowego dla czynności przekraczającej zwykły zarząd wiąże się z sankcją jej nieważności (art. 39 ust. 1 p.r.). W sytuacji, gdy dłużnik naruszył prawo w zakresie sprawowania zarządu (w efekcie krzywdząc swoim działaniem wierzycieli), nie daje gwarancji wykonania układu lub nie wykonuje poleceń sędziego-komisarza albo nadzorcy sądowego Sąd może ustanowić zarządcę. Zarządca obejmuje w zarząd cały majątek dłużnika oraz wykonuje czynności nadzorcy sądowego. Podkreślić należy, że zarządca ustanowiony w toku postępowania układowego czy przyspieszonego postępowania układowego nie posiada takich samych kompetencji, jak zarządca w postępowaniu sanacyjnym.

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym

W postępowaniu sanacyjnym organem odpowiedzialnym za nadzór nad działaniami dłużnika, jeżeli pozostawiono mu zwykły zarząd, jest zarządca. Dłużnik w takiej sytuacji zarządza przedsiębiorstwem w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu (art. 288 ust. 3 p.r.). Pozostawienie przez Sąd zarządu zwykłego dłużnikowi nie ogranicza prawa zarządcy do wykonywania czynności w jego ramach. Na zarządcy ciąży odpowiedzialność za proces restrukturyzacji, dlatego musi mieć możliwość zmiany decyzji podjętej przez dłużnika. Nie oznacza to jednak, że zarządca może unieważnić czy ubezskutecznić czynność dłużnika wykonaną w ramach zwykłego zarządu. Zarządca posiada jednak uprawnienie do odstąpienia od umowy czy wypowiedzenia jej albo na podstawie jej zapisów, albo na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Czynności przekraczające zwykły zarząd wykonuje zarządca. Dłużnik bez umocowania od zarządcy nie może wykonać czynności przekraczających zwykły zarząd. Skutkiem dokonania takiej czynności przez dłużnika jest jej nieważność.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.