Wynagrodzenie nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniu wywołanym uproszczonym wnioskiem o ogłoszenie upadłości

Wynagrodzenie nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniu wywołanym uproszczonym wnioskiem o ogłoszenie upadłości

Nie każde postępowanie restrukturyzacyjne kończy się sukcesem. W wielu z nich, z różnych przyczyn, dłużnikowi niestety nie udaje się skutecznie zawrzeć układu z wierzycielami, a postępowania kończą się umorzeniem. W takich przypadkach, ustawodawca w art. 334 p.r. przewidział instytucję uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, który umożliwia wierzycielom, w określonych okolicznościach, przedstawienie żądania ogłoszenia upadłości dłużnika, w oparciu o dokumenty zgromadzone w toku postępowania restrukturyzacyjnego.

Moment ustania funkcji zarządcy, gdy złożono uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

Złożenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości ma istotny wpływ na czas trwania funkcji zarządcy. Zgodnie z art. 27 ust. 2 p.r, w takim przypadku nadzorca sądowy i zarządca pełnią swoje funkcje do ogłoszenia upadłości, albo do dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu uproszczonego wniosku albo jego odrzuceniu, albo umorzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości. Dalsze działanie nadzorcy sądowego bądź zarządcy, pozwala na skuteczne zabezpieczenie majątku dłużnika, na czas trwania postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Podmiot ten posiada pełną wiedzę na temat struktury przedsiębiorstwa.

Wynagrodzenie za pełnioną funkcje

Należy postawić jednak pytanie w jaki sposób nadzorca sądowy lub zarządca powinien otrzymać wynagrodzenie za pełnioną funkcję. Czy powinno ono zostać uwzględnione w postanowieniu o przyznaniu wynagrodzenia w postępowaniu restrukturyzacyjnym, czy może odpowiednie zastosowanie powinny znaleźć regulacje dotyczące tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości?

W mojej ocenie, nadzorca sądowy bądź zarządca powinien otrzymać wynagrodzenie w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości na podstawie art. 38 ust. 1d i 2 p.u. w zw. z art. 27 ust. 2 p.r. Decydują o tym następujące okoliczności:

Udział nadzorcy lub zarządcy w postępowaniu wywołanym uproszczonym wnioskiem o ogłoszenie upadłości

Po pierwsze, żadna z podstaw odnoszących się do wynagrodzenia nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniu sanacyjnym nie pozwala bezpośrednio na uwzględnienie udziału nadzorcy lub zarządcy w postępowaniu wywołanym uproszczonym wnioskiem o ogłoszenie upadłości.

Po drugie, ze względu na konieczność niezwłocznego rozpoznania wniosku o wynagrodzenie w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz fakt, że termin na złożenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości jest liczony od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może mieć miejsce sytuacja, w której wniosek o wynagrodzenie zarządcy zostanie rozpatrzony przed upływem terminów na złożenie uproszczonych wniosków o upadłości.

Zarządca lub nadzorca sądowy działa w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Po trzecie, nie ma wątpliwości, że zarządca lub nadzorca sądowy działający na podstawie art. 27 ust. 2 p.r. jest podmiotem działającym w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Wskazują na to regulacja art. 336 p.r., zgodnie z którym w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, mimo pełnienia funkcji przez nadzorcę sądowego albo zarządcę, Sąd może zastosować inne sposoby zabezpieczenia.

Warto wskazać, że wskazane powyżej stanowisko znalazło już uznanie m.in. w postanowieniu Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 94/17 a także postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, XXIII Gz 1477/18.

Pozostaje mieć nadzieje, że będzie ono coraz szerzej reprezentowane, gdyż umożliwia przyznanie wynagrodzenia zarządcy bądź nadzorcy sądowego za działania wykonywane w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości wywołanego uproszczonym wnioskiem.

 

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.