Złożenie wniosku o układ może wykluczyć z przetargu

Złożenie wniosku o układ może wykluczyć z przetargu

W dniu 28 marca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE, w sprawie o sygn. akt: C-101/18, stwierdził, że dopuszczalne jest wykluczenie z przetargu wykonawcy, który złożył do Sądu wniosek o postępowanie układowe. Samo złożenie wniosku o otwarcie postępowania układowego stanowi bowiem przyznanie się przez dłużnika do trudnej sytuacji finansowej.

Wydane przez TSUE orzeczenie stanowiło rozstrzygnięcie w sprawie przetargu, w którym wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę i tymczasowo przyznano mu zamówienie. Następnie po 2 miesiącach firma popadła w problemy finansowe i złożyła wniosek o otwarcie postępowania układowego. Jednocześnie zastrzegła, że plan kontynuowania działalności przedstawi na późniejszym etapie. Upadłość firmy nie została ogłoszona, gdyż wniosek nie został jeszcze rozpoznany, a zamawiający wykluczył na tej podstawie wykonawcę z przetargu.

Wydana decyzja została zaskarżona przez wykonawcę, który wskazał, że jest ona niezgodna z prawem unijnym. W ocenie wykonawcy z przetargu można wykluczyć wykonawcę wobec, którego prowadzone jest postępowanie układowe, a w niniejszej sprawie Sąd nie wydał jeszcze decyzji. Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się TSUE wskazując, że „Artykuł 45 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie obowiązywaniu uregulowania krajowego, takiego jak to rozpatrywane w postępowaniu głównym, które dopuszcza wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który na dzień wydania decyzji o wykluczeniu złożył wniosek o otwarcie postępowania układowego, zastrzegając sobie prawo przedłożenia planu przewidującego kontynuację działalności”.

Źródło: archiwum.rp.pl/artykul/1404062-Niewyplacalnosc–moze-wykluczyc.html

www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0021/40917/orzeczenie-z-dnia-28-marca-2019-r.-w-sprawie-C-101_18-Idi.pdf

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje