Działania sanacyjne a czynności zarządu masą sanacyjną

Działania sanacyjne a czynności zarządu masą sanacyjną

Działania sanacyjne stanowią ważny element postępowania sanacyjnego. Wpływają one w istotny sposób na możliwość osiągnięcia celu postępowania restrukturyzacyjnego, jakim jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. Przez wzgląd na wagę tych czynności należy zatem określić jakie działania mogą zostać za nie uznane oraz przyporządkować je do czynności podejmowanych przez zarządcę.

Działania sanacyjne

Definiując pojęcie działań sanacyjnych w pierwszej kolejności należy się odnieść do celu postępowania sanacyjnego, w którego ramach dopuszczono możliwość przeprowadzenia takich działań. Zgodnie z art. 3 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego (dalej jako: „p.r.”) celem postępowania jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. Cel ten jest realizowany poprzez zawarcie układu z wierzycielami oraz możliwość podjęcia działań sanacyjnych przy zabezpieczeniu słusznych interesów wierzycieli.

Następnie należy odwołać się do regulacji zawartej w art. 3 ust. 6 p.r., w którym określono, że działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Działania sanacyjne obejmują szeroki zakres czynności

Wskazana regulacja nie wskazuje poszczególnych czynności, które mogą zostać uznane za działania sanacyjne, tylko definiuje je poprzez określenie ich celu. Prowadzi to w konsekwencji do tego, że definicja obejmuje szeroki zakres czynności. W związku z tym każde działanie prawne lub faktyczne zmierzające do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika, podjęte w celu przywrócenia dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, należy uznać za działanie sanacyjne.

Czynności zarządu masą sanacyjną

Działania sanacyjne są podejmowane przez zarządcę w trakcie postępowania sanacyjnego w ramach czynności zarządu masą sanacyjną. Czynności zarządu masą sanacyjną, zgodnie z art. 294 p.r., to takie czynności zarządu, które obejmują mienie służące do prowadzenia przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika.

Natomiast pojęcie zarządu, mimo występowania w wielu aktach prawnych, nie zostało w żadnym z nich zdefiniowane. Określenie znaczenia tego pojęcia zostało pozostawione literaturze oraz orzecznictwu. Najprostsze i najpełniejsze ujęcie tej kwestii wskazuje, że za czynność zarządu należy uznać każdą czynność prawną, faktyczną lub procesową, która dotyczy rzeczy. Zatem w praktyce każda czynność dokonywana w stosunku do określonej rzeczy, bez względu na jej uzasadnienie ekonomiczne, będzie stanowiła czynność zarządu.

Czynności procesowe nie są traktowane jako działania sanacyjne

Przyjęty wcześniej podział czynności zarządu na czynności prawne, faktyczne i procesowe okazuje się przydatny dla przyporządkowania działań sanacyjnych. Przy takim ujęciu zarządu można zauważyć, że czynności procesowe nie należą do działań sanacyjnych, gdyż zgodnie z definicją są to tylko działania faktyczne i prawne. W związku z tym należy określić, że działania sanacyjne są pojęciem węższym od czynności zarządu, a zatem nie każda czynność podejmowana w ramach zarządu masą sanacyjną będzie jednocześnie jednym z działań sanacyjnych.

Czynności sanacyjne

Podsumowując działania sanacyjne to tylko te czynności zarządu, które stanowią działania prawne lub faktyczne, które jednocześnie odpowiadają szczególnemu celowi wdrażania działań sanacyjnych, jakim jest przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, które ze względu na regulację prawa restrukturyzacyjnego zyskały jednocześnie ochronę przed egzekucją.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.