Thomas Cook przyczyną kolejnych upadłości

Thomas Cook przyczyną kolejnych upadłości

Po ogło­sze­niu upa­dło­ści Tho­mas Co­ok zban­kru­to­wał nie­miec­ki Nec­ker­mann, a na­stęp­nie pol­ski od­dział biu­ra. Obec­nie mó­wi się o upa­dło­ściach 500 hisz­pań­skich ho­te­li, któ­re współ­pra­co­wa­ły z Tho­mas Co­ok, bądź by­ły je­go wła­sno­ścią.

Wła­ści­cie­le ho­te­li ape­lu­ją, aby Hisz­pa­nia udzie­li­ła im ulg w za­kre­sie po­dat­ków oraz ubez­pie­czeń spo­łecz­nych pra­cow­ni­ków, gdyż Tho­mas Co­ok nie roz­li­czył się z kwo­ty oko­ło 200 mln eu­ro za wa­ka­cyj­ne po­by­ty swo­ich klien­tów.

W po­moc bran­ży tu­ry­stycz­nej za­an­ga­żo­wa­ły się już wła­dze Nie­miec i wła­dze He­sji przy­zna­jąc kre­dyt ra­tun­ko­wy w kwo­cie 1,6 mld zł li­niom lot­ni­czym Con­dor.

Spe­cja­li­ści sza­cu­ją, że upa­dek Tho­ma­sa Co­ok mo­że przy­nieść star­ty li­czo­ne w mi­liar­dach eu­ro.

Źro­dło: next.ga­ze­ta.pl/ne­xt/7,151003,25257227,tho­ma­s-co­ok-zban­kru­to­wa­l-te­ra­z-u­pa­da­ja­-ho­te­le­-w-hisz­pa­nii.html

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.