Wyodrębnienie wierzycieli objętych układem częściowym

Wyodrębnienie wierzycieli objętych układem częściowym

Układ częściowy stanowi bardzo atrakcyjny instrument dla dłużników, których sytuacja finansowa jest uzależniona jedynie od niektórych wierzycieli, w związku z czym zbędna i zbyt kosztowna jest restrukturyzacja ogółu jego zobowiązań.

Układ częściowy może zostać zwarty wyłącznie w postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz przyspieszonym postępowaniu układowym. Propozycję zawarcia układu częściowego może złożyć wyłącznie dłużnik, sam układ częściowy musi obejmować co najmniej dwóch wierzycieli (wierzytelności nieobjęte układem częściowym muszą być regulowane zgodnie ze stosunkami prawnymi łączącymi dłużnika z wierzycielami). Celem zawarcia układu jest restrukturyzacja określonej grupy wierzytelności, co w efekcie ma poprawić sytuację ekonomiczną dłużnika.

Dłużnik może złożyć propozycje układowe dotyczące jedynie niektórych zobowiązań, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Wyodrębnienie wierzycieli objętych układem częściowym odbywa się w oparciu o kryteria, które są:

  1. Obiektywnekryteria powinny być obiektywnie uzasadnione z punktu widzenia prawnego lub ekonomicznego. Wyodrębnienie nie może zatem nastąpić w oparciu o cechy subiektywne.
  1. Jednoznaczne – wybrane kryteria muszą być na tyle precyzyjne, że nie powinno budzić wątpliwości ustalenie, czy dana wierzytelność jest objęta układem częściowym czy też nie.
  1. Uzasadnione ekonomicznie wierzytelności objęte układem częściowym muszą być wyodrębnione w oparciu o kryteria uzasadnione ekonomicznie z punktu widzenia dłużnika.

Niedopuszczalne jest określenie takich kryteriów, których celem jest pominięcie wierzyciela przeciwnego zawarciu układu częściowego. Nie ma wątpliwości, iż dłużnik może wybrać więcej niż jedno kryterium selekcji. Wybrane przez dłużnika kryteria podlegają kontroli sądu restrukturyzacyjnego.

Brak jest jednolitego poglądu odnośnie do możliwości podziału wierzycieli objętych układem częściowym na różne kategorie interesu. W świetle obecnie obowiązujących przepisów wydaje się, że podział na kategorie interesu w ramach układu częściowego jest niedopuszczalny (dłużnik może jednak doprowadzić do zawarcia więcej niż jednego układu częściowego co w praktyce pozwoli na osiągnięcie zbliżonego efektu).

Układ częściowy jest instrumentem pozwalającym dłużnikowi na przeprowadzenie restrukturyzacji jedynie kluczowych dla jego funkcjonowania wierzytelności, bez konieczności zakłócania relacji z mniej strategicznymi wierzycielami.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.