Wykonanie układu a epidemia koronawirusa

Wykonanie układu a epidemia koronawirusa

Panująca w Polsce epidemia koronawirusa wywiera ogromny wpływ na działalność gospodarczą wielu przedsiębiorców. Pogarszająca się sytuacja na rynku powoduje spadek ich dochodów, co w dłuższej perspektywie doprowadzi do całkowitej lub częściowej utraty przez nich płynności finansowej. Przedsiębiorcy, których kłopoty rozpoczęły się z wraz nadejściem pandemii koronawirusa mogą w celu ratowania firmy skorzystać z rozwiązań, jakie oferuje postępowanie restrukturyzacyjne, to jest złożyć wniosek restrukturyzacyjny i zawrzeć układ z wierzycielami. Pojawia się jednak pytanie o sytuację tych osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy zawarli już układ z wierzycielami, a którego wykonanie jest w związku z epidemią zagrożone.

Cel postępowania restrukturyzacyjnego

Celem każdego z postępowań restrukturyzacyjnych jest co do zasady zawarcie układu, co przynosi restrukturyzowanemu podmiotowi wiele korzyści. Między innymi z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojeniu wierzytelności objętych układem ulegają umorzeniu z mocy prawa. Co najważniejsze, układ wiąże nie tylko dłużnika, lecz również jego wierzycieli.

Zmiana zatwierdzonego układu

Prawo restrukturyzacyjne dopuszcza jednak w pewnych okolicznościach zmianę układu. Rozwiązanie takie zostało zawarte w art. 174 prawa restrukturyzacyjnego, który stanowi, że „jeżeli po zatwierdzeniu układu nastąpił trwały wzrost lub zmniejszeniu dochodu z przedsiębiorstwa dłużnika, dłużnik, nadzorca wykonania układu, inna osoba, która z mocy układu jest uprawniona do wykonywania lub nadzorowania wykonania układu, oraz wierzyciel mogą wystąpić o zmianę układu”.

W dobie kryzysu wywołanego koronawirusem to właśnie zmniejszenie dochodu z przedsiębiorstwa dłużnika będzie stanowić przesłankę do złożenia wniosku o zmianę układu. Zmiana ta może polegać na chociażby na dalej idącej redukcji zobowiązań podmiotu restrukturyzowanego albo złożeniu propozycji układowych innego rodzaju.

Postępowanie w przedmiocie zmiany zatwierdzonego układu

Postępowanie zainicjowane wnioskiem o zmianę układu przebiega podobnie jak rozpoznanie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, tzn. sąd, uwzględniając taki wniosek wydaje postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu, a także wyznacza nadzorcę sądowego.

Do przyjęcia zmienionego układu konieczne jest przegłosowanie go przez wierzycieli. Głosują oni sumą wierzytelności, z jaką głosowali na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu, pomniejszoną o kwoty otrzymane w ramach wykonania układu lub w wyniku zaspokojenia wierzytelności w innych sposób. Układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli zatwierdza sąd, zawierając w sentencji postanowienia treść układu.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.