Tarcza 3.0 weszła w życie

Tarcza 3.0 weszła w życie
W piątek 15 maja w dzienniku ustaw ogłoszony został tekst ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0 (Dz.U. 2020 poz. 875).

Najważniejsze zmiany, jakie Tarcza 3.0 wprowadza z punktu widzenia postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych to:

  1. dodanie spraw restrukturyzacyjnych i upadłościowych do katalogu spraw pilnych z art. 14a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – jednak znaczenie praktyczne tego katalogu jest znikome, w związku z uchyleniem art. 15zzs tej ustawy.
  2. uchylenie art. 15zzs zmienianej ustawy, na mocy którego zawieszeniu ulegały terminy sądowe i procesowe;
  3. zmiany dotyczące przeprowadzania rozpraw i posiedzeń jawnych w postępowaniu cywilnym:
  • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych wg. K.P.C. rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących.
  • przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, zaś przeprowadzenie wymaganych przez ustawę rozprawy lub posiedzenia jawnego mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w nich uczestniczących i nie można przeprowadzić ich na odległość, a żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia ich o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne.
Warto też zwrócić uwagę na kontrowersje związane z uchyleniem przepisu zawieszającego bieg terminów. Podobnie jak przy wprowadzeniu przepisu art. 15zzs, które wywołało kontrowersje co do jego ewentualnej mocy wstecznej, jego uchylenie przysparza wątpliwości interpretacyjnych. Art. 15zzs został uchylony w dniu następującym po dniu ogłoszenia najnowszej tarczy, tj. 16 maja. Jednak zgodnie z art. 68 Tarczy 3.0, terminy procesowe, zawieszone na mocy art. 15zzs rozpoczynają bieg po siedmiu dniach od wejścia w życie ustawy – czyli w najbliższą sobotę, 23 maja. Powstaje zatem pytanie, na jakiej podstawie bieg terminów ma być zawieszony w okresie pomiędzy 16 a 23 maja.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.