Fala upadłości konsumenckich po nowelizacji ustawy

Fala upadłości konsumenckich po nowelizacji ustawy

W samym czerwcu ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej wobec 1116 osób.

Gwałtowny wzrost liczby orzekanych upadłości konsumenckich jest wynikiem zmian w przepisach. Wcześniej część wniosków była oddalana z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych. Obecnie wskutek wniosku o upadłość, ta zostanie ogłoszona, jednakże sąd zdecyduje o poziomie oddłużenia i planie spłaty, z uwagi prze­nie­sie­nie mo­men­tu ba­da­nia „prze­sła­nek ne­ga­tyw­ny­ch” (do­pro­wa­dze­nia do nie­wy­pła­cal­no­ści lub istot­ne­go zwięk­sze­nia jej stop­nia umyśl­nie lub wsku­tek ra­żą­ce­go nie­dbal­stwa) z eta­pu po­stę­po­wa­nia w przedmio­cie ogło­sze­nia upa­dło­ści na etap usta­la­nia pla­nu spła­ty już po ogło­sze­niu upa­dło­ści. (Pisaliśmy o nim w artykule: Jakie zmiany w upadłości konsumenckiej?)

W pierwszym półroczu 2020 r. ogłoszono 7944 upadłości konsumenckie. Co ciekawe w pierwszej to kobiety częściej ogłaszały upadłość, a wiekowo najwięcej upadłości orzeczono wobec osób w przedziale 40-49 lat.

Źródło: https://www.coig.com.pl/2020-upadlosc-konsumencka_czerwiec.php

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.