Formy wsparcia udzielane przez Agencje Rozwoju Przemysłu

Formy wsparcia udzielane przez Agencje Rozwoju Przemysłu

Polityka Nowej Szansy jest instrumentem pomocowym oferowanym przedsiębiorcom przez Agencję Rozwoju Przemysłu, przewidzianym ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Przygotowany program, wynikający z potrzeb firm znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej, umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z publicznego wsparcia na opracowanie i wdrożenie działań restrukturyzacyjnych. W ramach programu Polityka Nowej Szansy Agencja Rozwoju Przemysłu przygotowała dla przedsiębiorców trzy formy wsparcia w postaci poniższych instrumentów pomocowych. O korzyściach skorzystania ze wsparcia przeczytasz: Pomoc Agencji Rozwoju Przemysłu – korzyści dla przedsiębiorcy.

Pomoc na ratowanie

Pomoc na ratowanie to instrument pomocowy, który ma zapewnić przedsiębiorcy płynność finansową na okres niezbędny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji, a kwota pomocy będzie każdorazowo obliczana na podstawie indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. W przypadku, gdy wsparcie w ramach Pomocy na ratowanie okaże się niewystarczające, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł złożyć wniosek o dodatkowe wsparcie w postaci Tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i tym samym przedłużyć okres spłaty udzielonego finansowania do 18 miesięcy (będzie to przedmiotem odrębnej analizy i oceny).

Adresatem pomocy na ratowanie może być mikro, mały i średni przedsiębiorca. Duży przedsiębiorca także będzie mógł skorzystać z tej formy pomocy po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej.

Wsparcie ma formę pożyczki udzielanej na okres maksymalnie 6 miesięcy, której oprocentowanie jest obliczane według podanej formuły: stopa bazowa opublikowana przez Komisję Europejską na jej stronie internetowej, obowiązująca w dniu udzielenia pożyczki + min. 4 p.p.

Pomoc na ratowanie nie może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z nabyciem aktywów lub wydatków poniesionych na rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, chyba że są one niezbędne do utrzymania działalności operacyjnej tego przedsiębiorcy w okresie, na który pomoc została udzielona.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne

Forma wsparcia przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy są w stanie we własnym zakresie przeprowadzić restrukturyzację w oparciu o uproszczony plan restrukturyzacji, natomiast, aby zapewnić jej skuteczność, wymagają wsparcia finansowego. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne funkcjonuje zarówno jako samodzielny instrument pomocowy, jak i kontynuacja Pomocy na ratowanie.

Instrument pomocowy adresowany jest do mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Duzi przedsiębiorcy nie mogą skorzystać z tej formy pomocy.

Wsparcie ma formę pożyczki udzielanej na okres maksymalnie 18 miesięcy, której oprocentowanie jest obliczane według podanej formuły: stopa bazowa opublikowana przez Komisję Europejską na jej stronie internetowej, obowiązująca w dniu udzielenia pożyczki + min. 4 p.p.

Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne uwarunkowane jest wdrożeniem uproszczonego planu restrukturyzacji.

Pomoc na restrukturyzację

Pomoc na restrukturyzację jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie są w stanie ponieść kosztów restrukturyzacji, ale opracowali spójny i dalekosiężny plan restrukturyzacyjny, który umożliwi przywrócenie temu przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. Przez „długookresową zdolność do konkurowania na rynku” należy rozumieć zdolność przedsiębiorcy do pokrywania kosztów wykonywanej działalności gospodarczej, w tym kosztów amortyzacji i kosztów finansowych, bez konieczności ponownego wspierania tego przedsiębiorcy środkami publicznymi pochodzącymi z pomocy na ratowanie lub restrukturyzację przez okres co najmniej 10 lat. Pomoc na restrukturyzację może jedynie stanowić uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy, będącego wkładem w finansowanie kosztów restrukturyzacji.

Wsparcie nie może służyć finansowaniu nowych inwestycji, chybachyba że jest niezbędne do odzyskania przez przedsiębiorcę długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. Z tej formy pomocy może skorzystać: mikro, mały, średni i duży przedsiębiorca.
Pomoc na restrukturyzację udzielana jest na realizację planu restrukturyzacyjnego i może zostać udzielona w formie:

 • pożyczki,
 • objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
 • objęcie obligacji,
 • zmiany terminów spłaty pożyczki,
 • konwersji pożyczki na udziały lub akcje przedsiębiorstwa,
 • ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej.

W przypadku pomocy na restrukturyzację niezbędny jest wkład własny przedsiębiorcy w wysokości minimum 50%. W odniesieniu do mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, gdy całkowita wielkość udzielonej i wnioskowanej pomocy, udzielanej w ramach tego samego procesu restrukturyzacji, nie przekracza równowartości 10 000 000 euro, udział wkładu własnego w kosztach restrukturyzacji wynosi:

 • 25% – w przypadku mikro i małych przedsiębiorców,
 • 40% – w przypadku średnich przedsiębiorców.

Pozostałe informacje

W trakcie procesu składania wniosku o wsparcie z programu Polityka Nowej Szansy przedsiębiorca powinien mieć na uwadze poniższe:

 • nabór wniosków ma charakter ciągły,
 • otrzymana pomoc ma charakter zwrotny i nie podlega umorzeniu,
 • złożony wniosek podlega indywidualnej ocenie. Udzielenie oraz wysokość pomocy może zostać uzależniona od ustanowienia zabezpieczeń.

Tekst autorstwa ekspertów z CMT Advisory.

Wspieramy przedsiębiorców w opracowaniu wniosków z programu Polityka Nowej Szansy.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.