Spis inwentarza w upadłości nie przesądza o własności składnika majątku (Post. SN z 16.05.2019 r., sygn. akt I CSK 653/18)

Spis inwentarza w upadłości nie przesądza o własności składnika majątku (Post. SN z 16.05.2019 r., sygn. akt I CSK 653/18)

Spis inwentarza w upadłości nie przesądza o własności składnika majątku (Post. SN z 16.05.2019 r., sygn. akt I CSK 653/18)

Syndyk, umieszczając daną rzecz w spisie inwentarza (art. 69 ust. 1 p.u.n.), nie tworzy tytułu prawnego do niej dla upadłego. Ujęcie rzeczy w spisie nie pozwala też przypisać syndykowi dobrej wiary w zakresie jej posiadania. W przypadku późniejszego wyłączenia z masy, syndyk jest zobowiązany do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie także za okres poprzedzający orzeczenie o wyłączeniu z masy.

Okoliczności sprawy i treść orzeczenia

Powód pozwał syndyka o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części nieruchomości, stanowiącej własność powoda, która pierwotnie została włączona do masy upadłości (ujęta w spisie inwentarza). Następnie nieruchomość, na skutek powództwa, została wyłączona z masy upadłości. Sąd II instancji uznał za zasadne żądanie zapłaty wynagrodzenia od syndyka za czas, w którym powód nie mógł korzystać z rzeczy. Syndyk złożył skargę kasacyjną na to orzeczenie, jednak Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia jej do rozpoznania. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy zwrócił uwagę na następujące zagadnienia:

  • po pierwsze, stwierdził, że sporządzenie spisu inwentarza ustalającego skład masy upadłości nie tworzy tytułu prawnego do rzeczy. Spis jest oświadczeniem wiedzy syndyka i pełni rolę informacyjną, analityczną i sprawozdawczą,
  • po drugie, nie ma podstawy do domniemywania dobrej wiary syndyka, który wiedział – na podstawie ksiąg wieczystych i przeprowadzonych postępowań administracyjnych – że nieruchomość nie należy do dłużnika.

W ocenie Sądu Najwyższego syndyk wiedział, że nie powinien traktować nieruchomości jako składnika masy upadłości. Ponadto, zarządzał nieruchomością niegospodarnie, pobierając zaniżony czynsz najmu. W związku z tym, roszczenie powoda, obejmujące czynsz możliwy do uzyskania, było uzasadnione.

 

Wniosek

Jeżeli syndyk umieścił na spisie inwentarza przedmioty nie należące do dłużnika lub nie umieścił na nim przedmiotów, które są jego własnością, status tych rzeczy nie zmienia się. Spis inwentarza nie tworzy ani nie niweczy własności, stanowi jedynie rodzaj dokumentu inwentaryzacji. Ujęcie rzeczy w spisie nie oznacza też automatycznie, że syndyk pozostawał w dobrej wierze kiedy te przedmioty posiadał.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.