Karta do głosowania. Czy możliwe jest oddanie głosu nad układem pocztą elektroniczną?

Karta do głosowania. Czy możliwe jest oddanie głosu nad układem pocztą elektroniczną?

Przepisy prawa restrukturyzacyjnego przewidują, że głos może zostać oddany w formie pisemnej lub ustnej. Co jednak z wierzycielem, który chciałby przekazać głos drogą elektroniczną? Czy przepisy przewidują taką możliwość?

W trakcie zgromadzenia wierzycieli głosy oddawane są co do zasady pisemnie, natomiast głosowanie ustne pełni rolę uzupełniającą. Wyniki głosowania wprowadzane są do protokołu, w którym wskazuje się, kto z imienia i nazwiska oddał głos, a także w czyim imieniu działał. To bardzo ważne w kontekście późniejszej analizy przyjęcia układu.

Przepisy dopuszczają możliwość przeprowadzenia zgromadzenia wierzycieli z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, z tym że jako jedyny przykład „wykorzystania elektronicznych środków komunikacji” wskazano transmisję zgromadzenia wierzycieli w czasie rzeczywistym, w ramach której wierzyciele zabierają głos. Przeprowadzenie głosowania w opisany wyżej sposób jest możliwe, gdy sędzia-komisarz tak postanowi. Ustawodawca nie stworzył jednak zamkniętego katalogu elektronicznych środków komunikacji – możliwe jest zatem przeprowadzenie głosowania „na odległość” w zupełnie inny sposób.

Akt głosowania jako oświadczenie woli

Aby ustalić możliwości oddania głosu w formie elektronicznej, warto zastanowić się, czym jest samo głosowanie. Poprzez oddanie głosu wierzyciel wyraża swój podstawowy wpływ na układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Akt głosowania ogranicza się do głosowania „za” propozycjami układowymi albo „przeciwko” nim i obejmuje akceptację albo odrzucenie propozycji układowych. W doktrynie akt głosowania uznaje się powszechnie za oświadczenie woli w znaczeniu materialnoprawnym, zatem oddanie głosu to zachowanie wierzyciela, które ujawnia jego wolę (aprobatę albo negację propozycji układowych) w sposób dostateczny. Co istotne, zgodnie z przepisami, oświadczenie woli może przybrać postać elektroniczną.

Organizacja głosowania – obecna praktyka

Znaczne rozproszenie wierzycieli po całym kraju, a nawet poza jego granicami sprawia, że zgromadzenie wierzycieli, wymagające ich jednoczesnej obecności w wyznaczonym miejscu o wyznaczonej godzinie, to duże wyzwanie. Trudne bywa też zorganizowanie transmisji zgromadzenia wierzycieli (wideokonferencji) w sposób umożliwiający każdemu z wierzycieli oddanie głosu. W grę wchodzą tutaj przeszkody zarówno po stronie zarządcy-organizatora, jak i wierzycieli-uczestników.

W dobie pandemii koronawirusa powszechną praktyką stało się przeprowadzanie głosowania pisemnego, z pominięciem zgromadzenia wierzycieli. W tym modelu wierzyciel otrzymuje pocztą od zarządcy (nadzorcy) kartę do głosowania wraz z instrukcją jej wypełnienia i terminem wypełnienia. Dniem oddania głosu jest dzień złożenia wypełnionej karty do głosowania u operatora pocztowego, innymi słowy – dzień nadania przesyłki zwrotnej przez wierzyciela.

Głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej

Skoro do aktu głosowania pisemnego stosuje się przepisy o oświadczeniach woli, należy uznać, że możliwe jest także oddanie głosu za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile oświadczenie woli spełnia wymogi dotyczące formy.

Skoro bowiem oświadczenie woli może zostać złożone w formie elektronicznej (art. 781 § 1 k.c.), a forma ta jest równoważna z oświadczeniem złożonym w formie pisemnej (art. 781 § 2 k.c.), głos może być sporządzony jako plik cyfrowy opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej. Kluczowe jest jednak, aby podpis spełniał wymóg, o którym mowa w przytoczonym przepisie. Niewystarczające i nieskuteczne będzie np. przesłanie skanu pisma podpisanego „ręcznie”.

W związku z obiegiem korespondencji w formie poczty elektronicznej, konieczne jest dochowanie dodatkowych zasad staranności. Wierzyciel, przed wyborem tego sposobu głosowania powinien upewnić się, czy dysponuje właściwym adresem e-mail zarządcy lub nadzorcy, a następnie, czy przesłana korespondencja została odebrana. W tym przypadku nie ma zastosowania reguła, zgodnie z którą złożenie pisma w placówce pocztowej jest równoznaczne z oddaniem głosu.

Przed przesłaniem głosu podpisanego elektronicznie warto ustalić, czy nadzorca lub zarządca akceptuje taką formę czynności wierzyciela. Brak akceptacji może spowodować, że głos nie zostanie uznany i konieczne będzie podważenie stanowiska nadzorcy lub zarządcy przed sędzią-komisarzem.

W dobie pandemii organizacja zgromadzenia wierzycieli, wymagająca jednoczesnej obecności w wyznaczonym miejscu napotyka problem nie tylko natury logistycznej, ale przed wszystkim bezpieczeństwa. W sytuacji powszechnego zagrożenia zdrowia racjonalnym wydaje się poszukiwanie alternatywnych metod przeprowadzenia głosowania nad układem – „głosowanie mailowe” maksymalnie niweluje ryzyko, umożliwiając wierzycielowi oddanie głosu bez wychodzenia z domu. Jednocześnie ten sposób zdaje się być zdecydowanie łatwiejszy pod względem technicznym od organizacji wspomnianej wideokonferencji.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Informator dla frankowiczów

Sytuacja frankowiczów w związku z upadłością Getin Noble Bank

Pobierz informator

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje 

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.