Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe w lutym 2023 roku

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe w lutym 2023 roku

Obserwując dynamikę zmian w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych poddaliśmy analizie obwieszczenia opublikowane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ) w lutym 2023 roku.

W szczególny sposób przyjrzeliśmy się:

  1. liczbie wniosków o wszczęcie sądowych postępowań restrukturyzacyjnych
    i liczbie obwieszczeń o ustaleniu dnia układowego w pozasądowym postępowaniu o zatwierdzenie układu (PZU)1,
  2. liczbie otwartych sądowych postępowań restrukturyzacyjnych,
  3. liczbie wniosków o ogłoszenie upadłości i liczbie ogłoszonych upadłości,
  4. różnicy pomiędzy statystykami za styczeń i luty w zakresie analizowanych danych.

 

Postępowania restrukturyzacyjne

W lutym bieżącego roku obwieszczono o wpływie 35 wniosków o otwarcie sądowych postępowań restrukturyzacyjnych. To o 20% mniej w porównaniu ze styczniem2.

Porównując dane dotyczące poszczególnych rodzajów restrukturyzacji można dostrzec, że zainteresowanie przyspieszonym postępowaniem układowym (PPU) pozostało na niezmienionym poziomie. W lutym, tak samo jak w styczniu, wpłynęło 20 wniosków o jego otwarcie. Z kolei, wzrosła liczba wniosków o otwarcie postępowania układowego i dwukrotnie spadła w przypadku sanacji.

Wykres 1. Liczba wniosków o wszczęcie sądowych postępowań restrukturyzacyjnych złożonych w styczniu i w lutym 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

W badanym okresie otwarto 33 sądowe postępowania restrukturyzacyjne, z czego: 20 stanowiły przyspieszone postępowania układowe (PPU), 12 postępowania sanacyjne i 1 postępowanie układowe. W porównaniu ze styczniem odnotowano więc 60% wzrost otwartych PPU, 25% wzrost postępowań sanacyjnych i 50% spadek postępowań układowych.

Wykres 2. Liczba otwartych sądowych postępowań restrukturyzacyjnych w styczniu i w lutym 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

Największym zainteresowaniem cieszyło się postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU), które potocznie określane jest mianem „pozasądowego” postępowania restrukturyzacyjnego. W minionym miesiącu aż 324 dłużników dokonało obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego3. Stanowi to o 16% więcej niż w ubiegłym miesiącu i potwierdza, że PZU nieustannie jest najchętniej wybieranym rodzajem restrukturyzacji.

Wykres 3. Liczba otwartych pozasądowych postępowań restrukturyzacyjnych w styczniu i w lutym 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

Liczba obwieszczeń dotyczących ustalenia dnia układowego była rekordowa. Najwyższy dotychczasowy wynik w miesiącu kalendarzowym przypadł na listopad 2022 r. i wyniósł 274. Obwieszczenia w lutym 2023 roku znacznie odbiegają też od średniej z poprzedzających 6 miesięcy (sierpień-styczeń), wynoszącej 250,5. Warto w tym kontekście dostrzec, że wynik dotyczy lutego, będącego najkrótszym miesiącem roku.

Łącznie w lutym otwarto 357 postępowań restrukturyzacyjnych. W porównaniu ze styczniem zaobserwowano wzrost o 23%.

Wykres 4. Liczba otwartych postępowań restrukturyzacyjnych w styczniu i w lutym 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

Spośród wszystkich otwartych w lutym postępowań restrukturyzacyjnych, 33 były sądowe i 324 było pozasądowych. Stanowi to odpowiednio 9,2% i 90,8%. W porównaniu ze styczniem odnotowano więc zwiększoną liczbę otwartych zarówno sądowych (w styczniu otwarto 19), jak i pozasądowych (w styczniu otwarto 271) postępowań restrukturyzacyjnych. Wzrost ten oszacowano odpowiednio o 43% i 16%.

Wykres 5. Liczba otwartych sądowych i pozasądowych postępowań restrukturyzacyjnych w styczniu i w lutym 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

Postępowania upadłościowe

1909 wniosków dłużników o ogłoszenie upadłości wpłynęło do sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych w lutym. Spośród nich 123 dotyczyło spółek prawa handlowego, a 1786 osób fizycznych4. Stanowi to odpowiednio 6,4% i 93,6%. Zestawiając te dane z danymi za styczeń dostrzega się wzrost o 7% ogólnej liczby wniosków o ogłoszenie upadłości, o 26% wniosków dotyczących spółek prawa handlowego i o 6% złożonych przez osoby fizyczne.

Wykres 6. Liczba wniosków o ogłoszenie upadłości złożonych w styczniu i w lutym 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

W minionym miesiącu sądy wydały 1770 postanowień o ogłoszeniu upadłości. Spośród nich 29 postanowień w sprawie spółek prawa handlowego i 1741 postanowień odnośnie osób fizycznych. Stanowi to odpowiednio 1,6% i 98,4%. W porównaniu z danymi za styczeń odnotowano wzrost w każdym analizowanym aspekcie o: 7% ogółu postanowień o ogłoszeniu upadłości, 20,7% postanowień o ogłoszeniu upadłości spółek prawa handlowego i 6,9% postanowień o ogłoszeniu upadłości osób fizycznych.  

Wykres 7. Liczba postanowień o ogłoszeniu upadłości wydanych w styczniu i w lutym 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

Podsumowanie

Przytoczone wyżej dane skłaniają do wyciągnięcia kilka wniosków. Przede wszystkim, w zestawieniu ze styczniem, w lutym zaobserwowano 26% wzrost liczby otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych. PZU nadal było najbardziej atrakcyjnym postępowaniem wśród podmiotów doświadczających trudności finansowych. Z pewnością jest to pokłosie zalet przypisywanych PZU. Co więcej, w kolejnych miesiącach, obserwowany aktualnie 16% wzrost może wyraźnej postępować. Nie ma bowiem symptomów, które wskazywałyby na wyczerpanie tej formuły restrukturyzacji. Częściowej rewizji wymaga jednak wniosek wysnuty ze statystyk za styczeń dotyczący wzrostu popularności sądowych restrukturyzacji. Otóż, w lutym złożono o 20% wniosków mniej w tym zakresie. Należy więc obserwować, czy to jednostkowy przypadek czy ten trend utrzyma się w przyszłości. Jednocześnie, w lutym o blisko 43% wzrosła liczba otwartych sądowych restrukturyzacji. Wśród tego typu restrukturyzacji nadal dominuje PPU i postępowania sanacyjne.

Natomiast w kwestii postępowań upadłościowych odnotowano 7% wzrost zarówno liczby wniosków o ogłoszenie upadłości, jak i liczby ogłoszonych upadłości. Zdaje się to potwierdzać prognozy z początku roku, według których liczba upadłości będzie systematycznie rosnąć.

 

Opracowanie przygotowali: dr Ulyana Zaremba, dr Maria Wąsicka-Sroczyńska i r. pr. Maciej Woźniak.

 


1 Postępowanie o zatwierdzenie układu nie jest w pełni pozasądowym postępowaniem – do zatwierdzenia układu konieczne jest wydanie postanowienia sądu. Co do możliwości wprowadzenia do krajowego porządku prawnego postępowania odbywającego się całkowicie bez udziału sądu zob.: A. J. Witosz, D. Benduch, Restrukturyzacja pozasądowa, RPEiS 1/2022, dost. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/download/29117/28208/.
2 Dane ze stycznia 2023 r., do których się odnosimy, dostępne są pod linkiem: https://orestrukturyzacji.pl/2023/02/28/postepowania-restrukturyzacyjne-i-upadlosciowe-w-styczniu-2023-roku/
3 Podobnie, jak w ubiegłym miesiącu, przypominamy jednak, że wskazana liczba nie odzwierciedla wszystkich rozpoczętych postępowań o zatwierdzenie układu, lecz tylko te, w których dłużnik zdecydował skorzystać z ochrony, jaką daje obwieszczenie w KRZ.
4 Pod pojęciem osób fizycznych niezmiennie rozumiemy zarówno wnioski złożone przez konsumentów, jak i przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.