Kluczowe informacje dla frankowiczów Getin Noble Bank

Kluczowe informacje dla frankowiczów Getin Noble Bank

W związku z ogłoszeniem upadłości Getin Noble Bank w dniu 20 lipca 2023 r. sytuacja kredytobiorców frankowych diametralnie się zmieniła. Nie mogą już występować na drogę sądową w związku z nieważnością umowy kredytu frankowego. Dlatego tak ważne jest uświadomienie frankowiczom, co dokładnie się zmienia, na co powinni być przygotowani i jakie kroki powinni podjąć?

W momencie ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank… kredytobiorca – jeśli kwestionuje ważność umowy – powinien niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, tj. do 19 sierpnia 2023 r.) zgłosić swoją wierzytelność z tytułu zwrotu wszystkich świadczeń spełnionych w wykonaniu nieważnej umowy kredytowej do syndyka (art. 236 ust. 1 i nast. p.u.).

Zgłoszenie wierzytelności możliwe jest…  wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/filmy-instruktazowe). Dokonując zgłoszenia wierzytelności należy wybrać formularz 30048 – Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym (Upadłość przedsiębiorcy / Pisma w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości / Pisma związane z listą wierzytelności);

wypełniając formularz zgłoszenia wierzytelności w polu: „Kategoria do której wierzytelność ma być zaliczona”, nie należy dokonywać wyboru kategorii. Formularz ten przewiduje bowiem wyłącznie 4 kategorie, które nie są właściwe dla upadłości banku. Do tego formularza należy załączyć załącznik, w którym zostanie wskazana kwota wierzytelności oraz jej prawidłowa kategoria. Od zgłoszenia wierzytelności dokonanego w terminie nie pobiera się opłaty sądowej.

 Jeżeli kredytobiorca nie zgłosi wierzytelności… nie będzie wówczas uczestnikiem postępowania upadłościowego i nie otrzyma zaspokojenia swojej wierzytelności z majątku Banku. Co więcej, kredytobiorca nie będzie mógł w czasie trwania postępowania upadłościowego wytoczyć powództwa przeciwko Bankowi o zapłatę (tryb zgłaszania na listę wierzytelności jest jedynym trybem dochodzenia wierzytelności podlegających zgłoszeniu w postępowaniu upadłościowym).

Potrącenie wierzytelności kredytobiorcy z wierzytelnością przysługującą bankowi… automatyczne. Kredytobiorca musi przedstawić swoje własne roszczenia, aby przeciwstawić się zwrotowi pożyczonego kapitału. W celu wywołania skutków potrącenia konieczne jest złożenie oświadczenia o potrąceniu przez kredytobiorcę nie później niż wraz ze zgłoszeniem wierzytelności (należy przygotować oświadczenie o potrąceniu, np. w formie dokumentu i załączyć je jako załącznik do formularza w KRZ). W celu potrącenia konieczne jest złożenie oświadczenia o potrąceniu przez kredytobiorcę nie później niż wraz ze zgłoszeniem wierzytelności.

Uwaga!

Zgłoszenie wierzytelności jest konieczne także wtedy, gdy kredytobiorca pozwał Bank o zwrot świadczeń, jeszcze przed ogłoszeniem upadłości Banku (sam pozew nie jest wystarczający).

 

Gdy wytoczyłem przed ogłoszeniem upadłości powództwo… o zapłatę i (lub) ustalenie zostało wytoczone, wówczas sąd rozpoznający sprawę jest zobowiązany do zawieszenia postępowania i wezwania syndyka do udziału w sprawie (art. 174 §1 pkt 4 k.p.c.), gdyż zarówno sprawa o zapłatę, jak i postępowanie w przedmiocie ustalenia nieistnienia zobowiązania umownego niewątpliwie dotyczą masy upadłości (wyrok SA w Warszawie z 24.01.2017 r., VI ACa 1676/15, LEX nr 2268923).

Po ogłoszeniu upadłości właściwym trybem dochodzenia przez kredytobiorcę wierzytelności pieniężnej jest wyłącznie zgłoszenie wierzytelności na listę. W tym zakresie postępowanie (w części dotyczącej postępowania o zapłatę) będzie mogło zostać podjęte przeciwko syndykowi tylko wtedy, gdy wierzytelność kredytobiorcy nie zostanie umieszczona na liście po wyczerpaniu trybu określonego w Prawie upadłościowym (art. 145 ust. 1 w zw. z art. 263 p.u. – zgłoszenie wierzytelności, sprzeciw, zażalenie).

W przypadku roszczenia o ustalenie sąd może podjąć postępowanie z urzędu z chwilą ustalenia osoby pełniącej funkcję syndyka. Syndyk nie ma prawa odmówić udziału w postępowaniu (art. 180 §1 pkt 5 lit. b k.p.c.).

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.