Kiedy można obwieścić o dniu układowym w postępowaniu o zatwierdzenie układu?

Kiedy można obwieścić o dniu układowym w postępowaniu o zatwierdzenie układu?

Wprowadzenie

Postępowanie o zatwierdzenie układu (dalej również jako: „PZU”) jest najprostszym, a także najczęściej wybieranym rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego w Polsce. Jego istotnym elementem jest ustalenie dnia układowego.

W PZU sąd restrukturyzacyjny nie wydaje postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. W miejsce tego, niezwłocznie po rozpoczęciu przez nadzorcę układu pełnienia funkcji, dłużnik ustala dzień układowy.

Ustalenie dnia układowego (art. 211 p.r.)

Dzień układowy powinien zostać wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż jeden dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Istniejący na ten dzień stan zobowiązań dłużnika ma kluczowe znaczenie dla całego postępowania o zatwierdzenie układu.

Stan faktyczny na dzień układowy stanowi podstawę do określenia, czy wierzycielowi dłużnika przysługuje wierzytelność sporna, czy ma on prawo do głosowania nad układem, a także jaka jest wysokość jego wierzytelności. Ponadto, według stanu z dnia układowego ustalana jest relacja pomiędzy sumą wierzytelności spornych oraz innych wierzytelności i to, czy suma ta przekracza próg 15% ogółu wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

W toku jednego postępowania o zatwierdzeniu układu nie można zmienić ustalonego dnia układowego. Wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem, a zatem dłużnik będzie miał obowiązek zaspokoić wierzyciela na zasadach ogólnych.

Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego

Dzień układowy wyznacza dłużnik, natomiast nadzorca układu może obwieścić o ustaleniu dnia układowego w systemie teleinformatycznym – Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego nie jest obowiązkowe, jednakże ma szczególne znaczenie z uwagi na związane z nim skutki w postaci przyznania dłużnikowi ochrony przed egzekucją oraz wypowiedzeniem określonych umów.

Po sporządzeniu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego nadzorca układu może obwieścić o ustaleniu dnia układowego (art. 226a ust. 1 p.r.). W sytuacji, gdy nadzorca układu uzna, że zachodzą przesłanki uniemożliwiające wszczęcie postępowania o zatwierdzenie układu bądź przesłanki wyłączające możliwość dokonania w tym postępowaniu obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, wówczas powinien poinformować o tym dłużnika oraz odmówić dokonania obwieszczenia (art. 226b p.r.).

Obwieszczenia o dniu układowym nadzorca układu może dokonać jeśli zostały spełnione łącznie następujące wymogi:

  1. zawarto umowę pomiędzy dłużnikiem a doradcą restrukturyzacyjnym (nadzorcą układu) o sprawowanie nadzoru w postępowaniu o zatwierdzenie układu;
  2. ustalono dzień układowy;
  3. sporządzono spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz wstępny plan restrukturyzacyjny.

Obwieszczenie jest jednak wykluczone, gdy w ciągu 10 lat:

  1. przeprowadzono wobec dłużnika postępowania o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, albo
  2. umorzono postępowanie restrukturyzacyjne dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli.

Przepisy ustawy nie wymagają, aby dzień układowy został wyznaczony przed dniem obwieszczenia, a jedynie aby dzień układowy przypadał nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż jeden dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu (art. 211 ust. 2 p.r.).

Podsumowanie

Wykorzystanie możliwości obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego pociąga za sobą szereg konsekwencji dla funkcjonowania dłużnika w obrocie gospodarczym, w szczególności zapewnia ochronę przed egzekucją oraz wypowiedzeniem kluczowych umów.

Przepisy prawa restrukturyzacyjnego nie wyznaczają określonego terminu na obwieszczenie, a jedynie wskazują zakres czasowy na wyznaczenie dnia układowego. Wskazują także na szereg sytuacji, w których nadzorca układu powinien odmówić dokonania obwieszczenia o dniu układowym oraz wymieniają dokumenty, których sporządzenie jest niezbędne.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.