Wykazanie okoliczności wymaganych do orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Wykazanie okoliczności wymaganych do orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Wierzyciele, a nawet reprezentujący ich profesjonalni pełnomocnicy często zapominają, że samo złożenie do Sądu wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej nie oznacza, że takie postanowienie zostanie wydane. Na wnioskodawcy ciąży obowiązek wykazania okoliczności, które uzasadniają orzeczenie zakazu, a także mają wpływ na czas jego trwania.

Wymogi formalne wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Wierzyciel składając wniosek o orzeczenie zakazu powinien wykazać, że podmiot do tego zobowiązany nie złożył ze swojej winy wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie (art. 373 ust. 1 pkt 1 p.u.). Dodatkowo powinien wykazać, że nie złożenie wniosku w terminie spowodowało obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i zwiększyło rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli (art. 373 ust. 2 p.u.). W przeciwnym razie Sąd oddali wniosek wierzyciela na podstawie art. 6 k.c. z uwagi na nie wykazanie ww. okoliczności.

Wykazanie obniżenia wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa

O ile stosunkowo łatwo jest wykazać winę danej osoby w nie złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie, o tyle trudniej jest wykazać obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego i rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli. Chcąc udowodnić wskazane okoliczności należałoby mieć dostęp do dokumentacji księgowej danego podmiotu, a następnie wnieść o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, który dokona analizy danych finansowych zawartych w uzyskanej dokumentacji.

Uzyskanie informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa

Zazwyczaj wierzyciele nie mają wglądu do dokumentacji księgowej podmiotu gospodarczego, a sam podmiot nie udostępni jej dobrowolnie. Chcąc wykazać wymagane przepisami prawa okoliczności możemy wnieść o zwrócenie się przez Sąd np. do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zapytaniem czy dany podmiot zalega ze spłatą swoich wymagalnych zobowiązań oraz czy były prowadzone czynności egzekucyjne i z jakim skutkiem. Z takim samym zapytaniem możemy zwrócić się także do właściwego komornika sądowego. W sytuacji, gdy naszym dłużnikiem jest spółka handlowa część informacji możemy uzyskać z akt rejestrowych spółki.

Wskazane działania umożliwią pozyskanie wiedzy m.in. o liczbie wierzycieli, zaległościach płatniczych, składnikach majątkowych. Dodatkowo będą stanowiły materiał w oparciu, o który biegły sądowy ustali termin niewypłacalności podmiotu gospodarczego oraz ustali czy w badanym okresie nastąpiło obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa i zwiększył się rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli.

Dowód z opinii biegłego

Podkreślić należy, że samo uzyskanie dokumentacji umożliwiającej wykazanie winy w niezłożeniu wniosku w terminie nie jest wystarczające do orzeczenia zakazu prowadzenia działalności. Sąd nie posiada wiedzy specjalistycznej z zakresu rachunkowości i finansów pozwalającej ustalić rozmiar pokrzywdzenia wierzycieli oraz obniżenie wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa, nawet w oparciu o dokumentację księgową przedsiębiorcy. Bardzo istotnym jest zatem złożenie wniosku o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego już na etapie składania wniosku.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.