Źródła kapitału w przedsiębiorstwie

Źródła kapitału w przedsiębiorstwie

Finanse są szczególnie istotnym aspektem funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Związane są one bowiem z każdą podejmowaną decyzją, która niesie za sobą konkretne konsekwencje. Dzięki finansom, przedsiębiorstwa mogą zbadać skutki podjętych działań, poziom ich realizacji, zweryfikować zamierzone uprzednio plany czy zabiegi restrukturyzacyjne. Finanse umożliwiają skuteczne zarządzanie zasobami oraz podejmowanie racjonalnych decyzji.

Źródła finansowania

Przedsiębiorstwa, wybierając źródło finansowania, w pierwszej kolejności powinny odpowiedzieć sobie na pytanie czy chcą finansować się kapitałem własnym czy długiem. Decyzja wyboru sposobu finansowania danego aktywa powinna być poparta wyczerpującą analizą. Kryteriami uwzględnianymi przy wyborze odpowiednich źródeł kapitału są m.in.: dostępność, koszty, elastyczność, efekt dźwigni finansowej oraz ryzyko obsługi.

Różnice pomiędzy źródłami finansowania

Różnice między konkretnymi źródłami kapitału widoczne są przede wszystkim w przepływach pieniężnych przedsiębiorstwa. Finansując działalność długiem, podmiot zobowiązuje się spłacić określone z góry przepływy pieniężne (kapitał i odsetki) wierzycielowi. Natomiast posiadacze papierów własnościowych swoją część zysków otrzymują dopiero po spłacie wszelkich zobowiązań.

Druga znacząca różnica uwidacznia się w sytuacji likwidacji przedsiębiorstwa. Wierzyciele znajdują się w znacznie korzystniejszym położeniu niż właściciele. Roszczenia pożyczkodawców realizowane są w pierwszej kolejności, przed właścicielami, z majątku spółki. Dodatkowo koszty związane z finansowaniem długiem (głównie odsetki) są kosztami podatkowymi, czyli należy je umniejszyć o wartość podatku, w przeciwieństwie do wypłacanych dywidend.

Kolejna różnica dotyczy czasu. Dług ma z góry określony termin spłaty, w przeciwieństwie do papierów własnościowych, które w teorii są instrumentami wiecznotrwałymi.

Kontrola nad firmą

Istotną rozbieżność, między kapitałem własnym, a kapitałem obcym, widać także, w kwestii kontroli nad firmą. Wierzyciele nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje spółki, przyjmują pozycję pasywną. Akcjonariusze z kolei mają znaczny lub całkowity wpływ na działalność przedsiębiorstwa.

Zanim wybierzesz, przeprowadź analizę

Biorąc pod uwagę, wszystkie przedstawione powyżej różnice pomiędzy kapitałami obcymi, a własnymi, przedsiębiorstwa przed wybraniem źródła kapitału powinny przeprowadzić szczegółową analizę możliwości jednostki, kosztowności kapitału, jego wad i zalet oraz innych aspektów. Jest to praktyka bardzo istotna z punktu widzenia powodzenia działalności przedsiębiorstwa w przyszłości.

 

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.