Czego dowiesz się o dłużniku z KRZ

Czego dowiesz się o dłużniku z KRZ

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ) znajdują się informacje o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością i takich, co do których egzekucja została umorzona.

KRZ został przewidziany jako jeden system teleinformatyczny, który obsługuje wszystkie postępowania insolwencyjne i stanowi rejestr ogólnodostępnych danych. Zamieszcza się w nim informacje o podmiotach niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością. Trafiają do niego również informacja o podmiotach, co do których egzekucja została umorzona z uwagi na bezskuteczność. Jakie zatem szczegółowe dane można ujawniać w KRZ?

Ogólne założenia zakresu danych ujawnionych w KRZ

Ustawodawca przewidział pełną informatyzację postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dlatego w praktyce KRZ jest wykorzystywany jako jawny rejestr (Rejestr) oraz system informacyjny. Służy do obsługi postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Za pośrednictwem KRZ (rozumianego w opracowaniu funkcjonalnie jako rejestr i system teleinformatyczny) uczestnicy postępowań mogą zapoznać się z zamieszczanymi w nim dokumentami. Natomiast pozostałe podmioty mogą czerpać wiedzę o aktualnym stanie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

W Prawie restrukturyzacyjnym i Prawie upadłościowym znaleźć można pojęcia obwieszczenia i zamieszczenia. Przyjmijmy, że obwieszczanie związane jest z funkcjonowaniem KRZ jako Rejestru. Natomiast zamieszczanie dokonuje się w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Podstawowe dane umieszczane w jawnym Rejestrze

W Rejestrze są ujawniane informacje o:

  1. osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i wobec których są albo były prowadzone postępowania: a) restrukturyzacyjne, b) upadłościowe lub wtórne postępowania upadłościowe (w tym postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości), c) zakończone prawomocnym orzeczeniem zakazu, o którym mowa w art. 373 ust. 1 p.u. (zakaz prowadzenia działalności gospodarczej), d) w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego,
  2. wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki, wszczęto wobec niej wtórne postępowanie upadłościowe lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ust. 1 lub 2 p.u. (oddalenie wniosku ze względu na tzw. ubóstwo masy),
  3. osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niebędących osobami prawnymi. Dotyczy to osób i jednostek, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego lub sąd. Może być ono umorzone z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. Dotyczy to również wymienionych osób i jednostek wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez naczelnika urzędu skarbowego albo dyrektora oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powód takiego umorzenia to brak uzyskania kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym,
  4. osobach fizycznych, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa. Chodzi o należności i świadczenia powstałe z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów. Kryterium jest także zaleganie przez osoby fizyczne ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące.

Jakie dane o dłużniku ujawnia się w KRZ?

Ustawa o KRZ wskazuje zakres podstawowych danych ujawnianych w Rejestrze. Są to dane takie jak: imię i nazwisko albo nazwa dłużnika (w razie prowadzenia działalności gospodarczej również firma), miejsce zamieszkania albo siedziba oraz adres, numer PESEL albo KRS, numer identyfikacji podatkowej (NIP), określenie, czy upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, nazwa sądu prowadzącego postępowanie, imię i nazwisko sędziego-komisarza i zastępcy sędziego-komisarza oraz sygnatura akt sprawy.

Zainteresowani mogą odczytać z Rejestru informacje o złożeniu przez dłużnika wniosku o ogłoszenie upadłości oraz o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych. Mogą także znaleźć tam informacje o ogłoszeniu upadłości, wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i jego rodzaju. Znajdą tam także dane o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli i obwieszczeniu o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Aby zapewnić zainteresowanym wierzycielom możliwość zaskarżenia postanowienia o zainicjowaniu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, w Rejestrze ujawnia się informację o terminie i sposobie zaskarżenia wskazanych wcześniej postanowień. Jeśli uprawniona osoba skorzysta z takiej możliwości, wtedy w Rejestrze  czyni się w tym przedmiocie odpowiednią wzmiankę.

Obwieszczenia w KRZ

Zasadnicza rola KRZ sprowadza się do publikacji danych, które dotychczas podlegały obwieszczeniu w MSiG. Zgodnie z art. 221 ust. 1 p.u. w przypadkach przewidzianych w ustawie obwieszczenia dokonuje się w Rejestrze, zaś gdy od dnia obwieszczenia biegnie termin do wniesienia środka zaskarżenia, obwieszczeniu podlega także informacja o sposobie i terminie jego wniesienia (analogiczne rozwiązanie przewidziano w art. 199 ust. 1 p.r.).

W postępowaniu restrukturyzacyjnym obwieszczeniu podlega między innymi informacja o przyjęciu układu przez wierzycieli i treści układu, terminie i miejscu rozprawy wyznaczonej w celu rozpoznania układu, zatwierdzeniu układu i jego treści oraz odmowie zatwierdzenia układu, otwarciu postępowania o zmianę układu czy wykonaniu układu.

Z kolei w postępowaniu upadłościowym z Rejestru zainteresowane podmioty dowiedzą się chociażby o terminie i sposobie zgłaszania wierzytelności, liście wierzytelności oraz zatwierdzeniu, sprostowaniach, uzupełnieniach i zmianach listy wierzytelności, o składzie i stanie masy upadłości czy częściowym i ostatecznym planie podziału funduszów masy upadłości oraz oddzielnym planie podziału sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy i praw obciążonych.

Dokumenty zamieszczane w KRZ

Od 1 grudnia 2021 r. orzeczenia wydane w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym utrwalane są wraz z uzasadnieniem w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe z wykorzystaniem wzorców udostępnionych w tym systemie i opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 219 ust. 1a p.u., art. 197 ust. 1a p.r.). Jedynie uczestnicy postępowania oraz osoby przez nich upoważnione mają dostęp do umieszczonych w systemie postanowień, zarządzeń i dokumentów (art. 219 ust. 1b p.u., art. 197 ust. 4 p.r.).

Uczestnicy postępowania we własnym interesie powinni na bieżąco śledzić zmiany w systemie teleinformatycznym. Wynika to z ogólnej zasady przyjętej przez ustawodawcę, że postanowień dotyczących ogółu wierzycieli nie doręcza się wierzycielom (art. 220 ust. 1 p.r., art. 198 ust. 1 p.r.).

Podsumowanie

Istotne zwiększenie liczby spraw z zakresu upadłości i restrukturyzacji wywołało potrzebę stworzenia systemu teleinformatycznego, który ułatwił komunikację pomiędzy uczestnikami postępowań insolwencyjnych, ale równocześnie usprawnił procedurę obwieszczeń dokonywanych dotychczas w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Stąd, aby zapewnić pełną funkcjonalność KRZ, zdecydowano się na szeroki zakres dokumentów podlegających zamieszczeniu oraz danych, o których obwieszcza się w Rejestrze.

Niniejszy tekst stanowi wyciąg z komentarza praktycznego przygotowanego przez autora dla wydawnictwa Wolters Kluwer. Pełna wersja komentarza jest dostępna dla użytkowników systemu LEX pod adresem:https://sip.lex.pl/#/publication/470182675/zakres-ujawnianych-danych-w-krz-zagadnienia-dotyczace-postepowania-restrukturyzacyjnego-i…

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje