Postulaty zmian Prawa restrukturyzacyjnego w związku z koronawirusem

Postulaty zmian Prawa restrukturyzacyjnego w związku z koronawirusem

Ustawodawca wprowadzając Prawo restrukturyzacyjne chciał wesprzeć przedsiębiorców w problemach finansowych. Postępowania restrukturyzacyjne miały być szybkie, a przez to skuteczne. Każdy ma świadomość jak ważny jest czas podjęcia odpowiednich działań w sytuacji wystąpienia problemów finansowych. Obecnie w czasach pandemii koronawirusa czas reakcji jest jeszcze bardziej istotny. Należy zatem rozważyć dokonanie zmian przepisów prawa restrukturyzacyjnego, które wpłynęłyby na jego przyspieszenie i uproszczenie.

W związku z powyższym proponuję następujące zmiany prawa restrukturyzacyjnego:

1. Więcej posiedzeń niejawnych, przy zachowaniu możliwości wyznaczenia rozprawy.

Rezygnacja z obowiązkowych rozpraw na kształt art. 148(1) k.p.c. lub 95 ust. 2 p.r., w szczególności w zakresie rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu, przy czym proponuje się dalej idący postulat połączenia do jednego orzeczenia postanowienia o stwierdzeniu przyjęcia układu oraz o zatwierdzeniu układu.

2. Głosowanie nad przyjęciem układu w trybie obiegowym jako podstawowy sposób głosowania.

3. Pierwsze posiedzenie rady wierzycieli w trybie zdalnym jako dopuszczalny sposób odbycia posiedzenia.

4. Dopuszczenie składania przez nadzorców sądowych i zarządców pism do sędziego-komisarza za pomocą poczty elektronicznej.

5. Ochrona majątku wraz ze złożonym wnioskiem bez oczekiwania na otwarcie postępowania.

Dotyczy to zarówno wniosku o otwarcie postępowania (przyspieszonego, układowego oraz sanacyjnego) oraz postępowania o zatwierdzenie układu – ochrona byłaby aktywowana wraz ze złożonym do sądu po dniu układowym oświadczeniem o wszczęciu postępowania o zatwierdzenie układu oraz wnioskiem o zabezpieczenie z załączonym wstępnym planem restrukturyzacyjnym wraz zopinią nadzorcy układu.

Ochrona byłaby udzielana z mocy prawa z dniem złożenia wniosku, pod warunkiem, że sąd nie odmówi zabezpieczenia w terminie 7 dni. Zakres ochrony byłby następujący:
– zakaz egzekucji + zawieszenie egzekucji w toku,
– zakaz wypowiadania / zmiany kluczowych umów z powodu braku płatności przed dniem układowym,
zakaz potrąceń,
czynności dłużnika przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają zgody nadzorcy układu lub nawet ex lege zakaz zbywania / obciążania majątku przez dłużnika poza normalnym obrotem gospodarczym.Okres ochrony: do dnia otwarcia postępowania lub (nawet nieprawomocnej) odmowy otwarcia postępowania, zaś w postępowaniu o zatwierdzenie układu: 4 msce z automatycznym przedłużeniem, jeżeli w tym czasie zawarto układ w trybie samodzielnego zbierania głosów.

6. Wyraźne wskazanie, że wysyłka pism sądowych dla wielu wierzycieli może być przekazana zarządcy na mocy zarządzenia sędziego-komisarza

7. Uproszczenie warunków formalnych wniosków restrukturyzacyjnych, w szczególności:
– wyłączenie obowiązku załączania propozycji układowych wraz z wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postepowania układowego oraz postępowania układowego;
– ograniczenie wykazu wierzycieli do danych adresowych oraz wysokości wierzytelności;
– wyłączenie obowiązku oznaczania zakresu objęcia układem wierzycieli rzeczowych

8. Zmniejszenie liczby spraw podlegających kognicji sądu lub sędziego-komisarza, w szczególności:
połączenie do rozpoznania w jednym orzeczeniu postanowienia o stwierdzeniu przyjęcia układu oraz postanowienia o zatwierdzeniu układu. Oba orzeczenia mogą być wydane w formie postanowień bezpośrednio po zgromadzeniu wierzycieli na wyznaczonym terminie publikacyjnym, do którego dopuszczalne jest zgłaszanie zastrzeżeń co do przyjętego układu. Uczestnicy zachowują prawo zaskarżenia do sądu okręgowego – sądu drugiej instancji;
– wyłączenie konieczności zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego przez sędziego-komisarza w sytuacji uprzedniej pozytywnej opinii rady wierzycieli(art. 315 ust. 1p.r.)
– wyłącznie możliwości dokonywania zmian w planie restrukturyzacyjnym przez sędziego-komisarza(art. 315 ust. 2 p.r.)

9. Uproszczenie planu restrukturyzacyjnego w stosunku do małych przedsiębiorców

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.