Wznowienie biegu terminów oraz zakwalifikowanie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych jako sprawy pilne

Wznowienie biegu terminów oraz zakwalifikowanie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych jako sprawy pilne

W nocy, z czwartku na piątek 30 kwietnia Sejm uchwalił tzw. Tarczą Antykryzysową 3.0 (Ustawę z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2). Obecnie prace nad ustawą w Senacie wciąż trwają, ale jej przepisy dotyczące postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych raczej nie ulegną już zmianie.

Ustawa zawiera dwa rozwiązania istotne z punktu widzenia postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Po pierwsze, zakłada ona uchylenie art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który wprowadził zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych na czas zagrożenia epidemiologicznego.

Terminy, których bieg został zawieszony na podstawie art. 15zzs biegną dalej, a te, których bieg na mocy tego przepisu się nie rozpoczął rozpoczynają bieg, po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie Tarczy Antykryzysowej 3.0.

Po drugie, zakłada włączenie postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych do katalogu spraw pilnych w rozumieniu art. 14a tej ustawy. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu sprawami pilnymi są sprawy o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego i sprawy prowadzone po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz sprawy o ogłoszenie upadłości oraz sprawy prowadzone po ogłoszeniu upadłości (art. 14a ust. 4 pkt. 17 i 17a).

Oznacza to, że w przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez sąd powszechny, do rozpoznawania spraw pilnych należących do jego właściwości, prezes sądu apelacyjnego, może wyznaczyć inny sąd równorzędny, położony na obszarze tej samej apelacji.

Źródło: www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FFB1A01963B2E1EFC12585580031093C

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.