Podział majątku wspólnego w upadłości – post. SN z 09.11.2019 r., V CSK 615/17

Podział majątku wspólnego w upadłości – post. SN z 09.11.2019 r., V CSK 615/17

Sąd kontynuuje podział majątku wspólnego mimo ogłoszenia upadłości jednego z małżonków (post. SN z 9 listopada 2019 r., sygn. akt v csk 615/17)

Postępowanie podziałowe, obejmujące m. in. nieruchomości służące poprzednio do prowadzenia działalności gospodarczej jednego z małżonków, powinno być kontynuowane także po ogłoszeniu upadłości małżonka. Warunkiem jest, aby wyrok rozwodowy uprawomocnił się przed ogłoszeniem upadłości oraz aby orzeczenie nie było obarczone bezskutecznością wobec masy upadłości w rozumieniu art. 125 ust. 1 i 3 p.u.n.

Okoliczności sprawy i treść orzeczenia

Przed sądem rejonowym toczyło się postępowanie o podział majątku wspólnego małżonków. Przedmiotem działu były składniki majątku wykorzystywane przez uczestnika w ramach działalności gospodarczej. W toku postępowania, po około sześciu latach od rozwodu małżonków, ogłoszono upadłość uczestnika. Sąd Rejonowy uznał, że postępowanie działowe podlega umorzeniu, ze względu na niedopuszczalność podziału majątku wspólnego małżonków w trakcie postępowania upadłościowego. Sąd okręgowy, oddalając zażalenie, podzielił stanowisko, że w sprawie ma zastosowanie art. 124 ust. 1 p.u.n. i art. 355 § 1 k.p.c.

Sąd Najwyższy, uwzględnił skargę kasacyjną wnioskodawczyni, uznając że:

  • ogłoszenie upadłości jednego z małżonków nie ma żadnego wpływu na toczące się postępowanie o podział majątku wspólnego, w szczególności nie powoduje jego umorzenia,
  • w przypadku, gdy ogłoszenie upadłości dotyczy jednego z byłych małżonków, wobec których uprzednio orzeczono rozwód, nie może dojść do ustania wspólności majątkowej, ani tym bardziej – o czym stanowi expressis verbis art. 124 ust. 1 zdanie pierwsze pr. upadł. – ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej w rozumieniu art. 52 i n. k.r.o.

Wniosek

Gdy trwa sądowy podział majątku małżonków, upadłość jednego z nich nie ma żadnego wpływu na bieg tego postępowania. Upadłość może natomiast uniemożliwić ustanie wspólności i podział majątku, gdy nastąpi w trakcie trwania małżeństwa albo gdy zdarzenia prawne (rozwód, umowa majątkowa małżeńska), powstaną zbyt krótko przed ogłoszeniem upadłości (art. 125-126 p.u.).

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje