Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Głosowanie nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Nowelizacja Prawa restrukturyzacyjnego weszła w życie w dniu 1 grudnia 2021 r. Wprowadziła ona wiele zmian w zakresie głosowania nad układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Modyfikacje mają przede wszystkim charakter techniczny. Natomiast ich celem jest zintegrowanie głosowania nad układem z Krajowym Rejestrem Zadłużonych (KRZ).

Zmiany objęły przepisy ogólne o zgromadzeniu wierzycieli (art. 104-112 p.r.). Pośrednio oddziałują więc również na przebieg zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem. Jest to uregulowane w przepisach szczegółowych (art. 113-120 p.r.). Układ określa sposób restrukturyzacji zobowiązań dłużnika – najczęściej poprzez kombinację umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty płatności zobowiązań.

Można wymienić kilka podstawowych elementów zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.

  1. Obwieszczenie o zwołaniu zgromadzenia

Jednym z nich jest obwieszczenie o zwołaniu zgromadzenia. Treść takiego obwieszczenia zawiera podstawowe dane. Należą do nich: termin, miejsce, przedmiot i sposób głosowania. Do tego doszedł obowiązek wskazania w treści obwieszczenia, czy zgromadzenie będzie przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. W związku z wprowadzeniem KRZ, obwieszczenia publikowane są wyłącznie w tym rejestrze. Wierzyciele posiadający tam konto, będą zawiadomieni o terminie zgromadzenia za pośrednictwem KRZ, ale takie powiadomienie powinno do nich trafić co najmniej 3 tygodnie przed tym terminem.

  1. Przebieg zgromadzenia

Kolejny element to przebieg zgromadzenia. Aby zgromadzenie się odbyło, konieczne jest uzyskanie kworum. W takim zgromadzeniu musi uczestniczyć minimum jedna piąta wierzycieli uprawnionych do głosowania. Oznacza to, że stosunkowo nieduża liczba wierzycieli może zadecydować o przyjęciu albo odrzuceniu układu.

  1. Prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad układem

Prawo do głosowania nad układem, ale z pewnymi odstępstwami, mają wyłącznie wierzyciele, którzy są objęci układem. Co do zasady są to wierzyciele, których wierzytelności powstały przed dniem otwarcia postępowania (albo dniem układowym) i zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności. Brak umieszczenia w spisie wierzytelności nie zawsze oznacza jednak, że wierzytelność nie będzie objęta układem. Prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli może wykonywać osobiście wierzyciel albo jego pełnomocnik.

  1. Głosowanie nad układem

Nowelizacja przyznaje prymat głosowaniu za pośrednictwem KRZ. Głosowanie przeprowadza nadzorca sądowy (zarządca). Nadzór nad konkretnymi propozycjami układowymi sprawuje sędzia-komisarz. Możliwe jest oddanie głosu za albo przeciw. Wierzyciel nie może wstrzymać się od głosu. Jeżeli istnieją możliwości techniczne, głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli można przeprowadzić z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Możliwe jest również przeprowadzenie głosowania wyłącznie za pośrednictwem KRZ. Informacja o sposobie głosowania jest umieszczana w obwieszczeniu.

  1. Przyjęcie, stwierdzenie przyjęcia oraz zatwierdzenie układu

Uchwała o przyjęciu układu zapada z reguły, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli. Muszą to być wierzyciele, którzy oddali ważny głos i mają łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. W przypadku, gdy wierzyciele są podzieleni na grupy, konieczne jest uzyskanie wskazanych większości w każdej z nich. Jeżeli wszystkie grupy nie przyjmą układu, istnieje możliwość jego przyjęcia łączną większością 2/3 ogólnej sumy wierzytelności przysługujących głosującym. Jednak wierzyciele, którzy są przeciw muszą zostać zaspokojeni w stopniu wyższym, niż w postępowaniu upadłościowym.

Po zakończeniu głosowania sędzia-komisarz wydaje niezaskarżalne postanowienie o przyjęciu układu. Natomiast przyjęty układ zatwierdza następnie sąd. Jednak sąd może odmówić zatwierdzenia układu, jeżeli narusza on prawo albo jeżeli jest oczywiste, że nie będzie wykonany.

Niniejszy tekst stanowi wyciąg z komentarza praktycznego przygotowanego przez autora dla wydawnictwa Wolters Kluwer. Pełna wersja komentarza jest dostępna dla użytkowników systemu LEX pod adresem https://sip.lex.pl/#/publication/470171655/kempinski-piotr-glosowanie-nad-ukladem-w-postepowaniu-restrukturyzacyjnym?keyword=piotr%20kempi%C5%84ski&cm=SFIRST

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Newsletter

Uproszczona restrukturyzacja

Dołącz do newslettera, aby pobrać e-book

Newsletter

Zapisz się na newsletter i otrzymuj dodatkowe informacje