Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe w marcu 2023 roku wraz z podsumowaniem kwartalnym

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe w marcu 2023 roku wraz z podsumowaniem kwartalnym

Ostatnie miesiące przyniosły kilka szeroko komentowanych rekordów w obszarze upadłości i restrukturyzacji. Kontynuując analizę danych, wynikających z obwieszczeń w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ), przedstawiamy, jak kształtowała się sytuacja w tych postępowaniach. Prezentacja danych za marzec 2023 r. jest także okazją do podsumowania pierwszego kwartału i próby sformułowania uwag o dynamice zmian na początku bieżącego roku.

Zmianie nie uległ zestaw analizowanych danych. Przyjrzeliśmy się więc:

  1. liczbie wniosków o wszczęcie sądowych postępowań restrukturyzacyjnych
    i liczbie obwieszczeń o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu (PZU),
  2. liczbie otwartych sądowych postępowań restrukturyzacyjnych,
  3. liczbie wniosków o ogłoszenie upadłości i liczbie ogłoszonych upadłości,
  4. różnicy występującej pomiędzy statystykami za miniony pierwszy kwartał obecnego roku w zakresie analizowanych danych.
Postępowania restrukturyzacyjne

W marcu 2023 roku obwieszczono o wpływie 50 wniosków o otwarcie sądowych postępowań restrukturyzacyjnych. To o 43% więcej w porównaniu z lutym (35 wniosków) i 19% (42 wnioski) w porównaniu ze styczniem. W stosunku do lutego 2023 r. nastąpił wzrost liczby wniosków o otwarcie każdego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego.

Wykres 1. Liczba wniosków o wszczęcie sądowych postępowań restrukturyzacyjnych złożonych w I kwartale 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

W badanym okresie otwarto 26 sądowych postępowań restrukturyzacyjnych. Zdecydowaną większość (17) stanowiły przyspieszone postępowania układowe (PPU), w dalszej kolejności postępowania sanacyjne (5) i zaraz za nimi układowe (4). W stosunku do lutego jest to odpowiednio: 65% więcej PPU, 19% więcej sanacji i 15% więcej postępowań układowych.

Na przestrzeni pierwszych miesięcy roku zmienne jest jednak zainteresowanie poszczególnymi rodzajami restrukturyzacji. W stosunku do lutego nastąpił niewielki spadek otwartych PPU (z 20 do 17), przy czym jest to liczba wyraźnie większa niż w styczniu (8). Zarówno w marcu, jak i w całym pierwszym kwartale, było to najczęściej otwierane postępowanie restrukturyzacyjne. Z kolei zaobserwowana w lutym większa liczba postępowań sanacyjnych spadła w marcu do najniższego w tym roku poziomu. Cieszące się w pierwszym kwartale najmniejszą popularnością postępowanie układowe w marcu zyskało na popularności.

Wykres 2. Liczba otwartych sądowych postępowań restrukturyzacyjnych w I kwartale 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

Nadal duże jest zainteresowanie postępowaniem o zatwierdzenie układu (PZU). W marcu 370 dłużników dokonało obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego1 . To o 14% więcej niż w lutym i o 37% niż w styczniu.

Wykres 3. Liczba otwartych PZU w I kwartale 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

Łącznie w marcu otwarto 396 postępowań restrukturyzacyjnych. W porównaniu z lutym jest to wzrost o 11%, a w porównaniu ze styczniem2 wzrost o 37%.

Wykres 4. Liczba otwartych postępowań restrukturyzacyjnych w I kwartale 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

Spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych, 26 zostało otwartych przez sąd, a 370 to PZU. Stanowi to odpowiednio 6,6% i 93,4%. W porównaniu z lutym nastąpił więc spadek – o 21,2% – liczby otwartych sądowych postępowań restrukturyzacyjnych (w lutym otwarto ich 33), ale 11% wzrost liczby wszczętych PZU (w lutym otwarto 357). Natomiast zestawiając marcowe dane z danymi styczniowymi zaobserwowano wzrost zarówno otwartych postępowań restrukturyzacyjnych (w styczniu otwarto 19) i PZU (w styczniu otwarto 290). W obu przypadkach wzrost wyniósł 37%.

Wykres 5. Liczba otwartych sądowych i pozasądowych postępowań restrukturyzacyjnych w I kwartale 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

Postępowania upadłościowe

W marcu 2023 roku do sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych wpłynęło 2381 wniosków dłużników o ogłoszenie upadłości. Spośród nich 159 dotyczyło spółek prawa handlowego, a 2222 osób fizycznych3 . Stanowi to odpowiednio 6,7% i 93,3%.

Zestawiając tę liczbę z danymi za luty (1909 wniosków) i styczeń (1776 wniosków) tego roku nastąpił wzrost odpowiednio o 25% i o 34%. Wyodrębniając z tych liczb dane dotyczące spółek prawa handlowego i osób fizycznych można wskazać, że w porównaniu z lutym wpłynęło o 29% więcej wniosków od spółek i 24% wniosków od osób fizycznych, a w zestawieniu ze styczniem o 75% więcej wniosków od spółek i o 32% więcej od osób fizycznych.

Wykres 6. Liczba wniosków o ogłoszenie upadłości złożonych w I kwartale 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

W marcu 2023 roku sądy wydały 2060 postanowień o ogłoszeniu upadłości. Spośród nich 25 postanowień dotyczyło spółek prawa handlowego, a 2035 osób fizycznych. Stanowi to odpowiednio 1,2% i 98,8%.

W porównaniu z danymi za luty (1770) i styczeń (1649) nastąpił wzrost odpowiednio o 16% i o 25% ogółu postanowień o ogłoszenie upadłości. W odniesieniu do lutego zauważono minimalny spadek postanowień o ogłoszeniu upadłości spółek prawa handlowego. W tym zakresie nastąpił właściwie powrót do liczby postanowień z początku roku. Z kolei, w kwestii postanowień o ogłoszeniu upadłości osób fizycznych odnotowano 17% wzrost względem lutowych i 25% styczniowych danych.

Wykres 7. Liczba postanowień o ogłoszeniu upadłości wydanych w I kwartale 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

Podsumowanie

W pierwszym kwartale 2023 roku złożono 127 wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych. Spośród nich 78 (61%) zostało pozytywnie rozpatrzonych. W minionych trzech miesiącach otwarto łącznie 1043 postępowania restrukturyzacyjne, w tym 78 postanowieniem sądu i 965 obwieszczeniem o dniu układowym w PZU. Stanowi to odpowiednio 7,5% i 92,5%, co potwierdza wyraźną dominację PZU wśród wybieranych postępowań. Obecnie zainteresowanie tą formą restrukturyzacji utrzymuje się na poziomie zbliżonym do lutego (w marcu, w stosunku do lutego, nastąpił wzrost obwieszczeń o dniu układowym w PZU o 14%, a w lutym, w stosunku do stycznia, wzrost o 16%). Widać także wzrost zainteresowania restrukturyzacją otwieraną przez sąd. Świadczy o tym liczba wniosków złożonych w marcu (o 43% więcej niż w lutym i o 19% więcej niż w styczniu). Jednocześnie w stosunku do lutego, spadła o 21% liczba postanowień sądów o otwarciu restrukturyzacji, przy czym liczba ta była o 37% wyższa niż w styczniu. W tej kategorii postępowań nadal dominuje PPU, natomiast w marcu znacznie spadła liczba otwieranych postępowań sanacyjnych.

Z kolei, w kwestii postępowań upadłościowych odnotowano kilkudziesięcioprocentowy wzrost liczby wniosków o ogłoszenie upadłości (w marcu o 25% więcej niż w lutym i o 34% więcej niż w styczniu) i liczby ogłoszonych upadłości (w marcu o 16% więcej niż w lutym i o 25% więcej niż w styczniu). W odniesieniu do danych przytaczanych w poprzednim raporcie to bardzo duży wzrost. Otóż, wcześniej był on na poziomie kilku procent (w lutym nastąpił 7% wzrost w stosunku do danych ze stycznia w zakresie składanych wniosków o ogłoszenie upadłości i wydawanych postanowień w tych sprawach). Sprawdzają się zatem prognozy o systematycznych wzrostach upadłości.

 

Opracowanie przygotowali: dr Ulyana Zaremba, dr Maria Wąsicka-Sroczyńska i r. pr. Maciej Woźniak.


1 Podobnie, jak w poprzednich raportach, przypominamy, że wskazana liczba nie odzwierciedla wszystkich rozpoczętych postępowań o zatwierdzenie układu, lecz tylko te, w których dłużnik zdecydował skorzystać z ochrony, jaką daje obwieszczenie w KRZ.
2 Dane ze stycznia 2023 r., do których się odnosimy, dostępne są pod linkiem: https://orestrukturyzacji.pl/2023/02/28/postepowania-restrukturyzacyjne-i-upadlosciowe-w-styczniu-2023-roku/, a dane z lutego 2023 roku: https://orestrukturyzacji.pl/2023/03/24/postepowania-restrukturyzacyjne-i-upadlosciowe-w-lutym-2023-roku/
3 Pod pojęciem osób fizycznych niezmiennie rozumiemy zarówno wnioski złożone przez konsumentów, jak i przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.