Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe w styczniu 2023 roku

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe w styczniu 2023 roku

Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) dał szansę na szybką ocenę aktualnej sytuacji postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych w kraju. Mimo pewnych mankamentów systemu, zbieranie danych dotyczących wszczynania i finalizowania postępowań stało się łatwiejsze, co sprzyja analizie trendów i zmian w tym obszarze. W dalszej perspektywie, systematyczna analiza danych stwarza szansę do snucia wniosków dotyczących statystyk i – w konsekwencji – prognoz cennych dla uczestników rynku.

Poniżej przedstawiamy wyniki analizy obwieszczeń opublikowanych w KRZ w styczniu 2023 roku. W szczególny sposób przyjrzeliśmy się:

  1. liczbie wniosków o wszczęcie sądowych postępowań restrukturyzacyjnych
    i obwieszczeniom o dniu układowym w pozasądowym postępowaniu o zatwierdzenie układu (PZU),
  2. liczbie otwartych sądowych postępowań restrukturyzacyjnych,
  3. liczbie wniosków o ogłoszenie upadłości i liczbie ogłoszonych upadłości.

 

Postępowania restrukturyzacyjne

W styczniu 2023 roku otwarto 290 postępowań restrukturyzacyjnych. Spośród nich 19 sądowych i 271 pozasądowych. Stanowi to odpowiednio 6,5% i 93,5%.

Wykres 1. Liczba otwartych sądowych i pozasądowych postępowań restrukturyzacyjnych w styczniu 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

W badanym okresie obwieszczono o wpływie 42 wniosków o otwarcie sądowych postępowań restrukturyzacyjnych. Po 20 wniosków dotyczyło przyspieszonego postępowania układowego (PPU) i postępowania sanacyjnego, natomiast dwa wnioski dotyczyły otwarcia postępowania układowego. Liczba 42 jest większa niż średnia miesięczna z pierwszego półrocza 2022 r., wynosząca 32,3 (dane z formularza MS-S20UN za I półrocze 2022 r. – sprawy wpisane do repertorium GR). Może to wskazywać na wzrost zainteresowania sądowymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi.

Wykres 2. Liczba wniosków o wszczęcie sądowych postępowań restrukturyzacyjnych złożonych w styczniu 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

W styczniu 2023 r. otwarto 19 sądowych postępowań restrukturyzacyjnych – 8 przyspieszonych postępowań układowych, 9 postępowań sanacyjnych i 2 postępowania układowe. Również ten wynik jest wyższy niż średnia z pierwszego półrocza 2022 r.,
w którym PPU otwierano średnio 5,3 PPU, 1 postępowanie układowe i 6,8 postępowań sanacyjnych miesięcznie (łącznie 13,2 postępowań ogółem).

Wykres 3. Liczba otwartych sądowych postępowań restrukturyzacyjnych w styczniu 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyło się pozasądowe postępowanie restrukturyzacyjne – postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU). W styczniu zainteresowanie tym rodzajem restrukturyzacji wyraziło 271 dłużników. Liczba ta nie odzwierciedla jednak wszystkich rozpoczętych postępowań o zatwierdzenie układu, lecz tylko te, w których dłużnik zdecydował skorzystać z ochrony, jaką daje obwieszczenie w KRZ.

Liczba 271 obwieszczeń o dniu układowym potwierdza dużą popularność PZU. W ujęciu miesięcznym jest to drugi najwyższy wynik w historii (po listopadzie 2022 r.). Wówczas odnotowano 274 obwieszczeń. Jest także wyższy od średniej z poprzedzających sześciu miesięcy (lipiec-grudzień 2022 r.), która wynosiła 237.

Wykres 4. Liczba otwartych postępowań restrukturyzacyjnych w styczniu 2023 roku z podziałem na poszczególne rodzaje restrukturyzacji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

Postępowania upadłościowe

W styczniu do sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych wpłynęło 1776 wniosków dłużników o ogłoszenie upadłości. Spośród nich 91 dotyczyło spółek prawa handlowego, a 1685 osób fizycznych* . Stanowi to odpowiednio 5% i 95%.

Wykres 5. Liczba wniosków o ogłoszenie upadłości złożonych w styczniu 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

Sądy wydały 1649 postanowień o ogłoszeniu upadłości. Z czego 23 postanowienia w sprawie spółek prawa handlowego, a 1626 osób fizycznych. Stanowi to odpowiednio 1% i 99%.

Wykres 6. Liczba postanowień o ogłoszeniu upadłości wydanych w styczniu 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

Podsumowanie

Analiza przytoczonych wyżej danych skłania do kilku wniosków. Po pierwsze, zauważalna w ubiegłym roku popularność PZU nie maleje. Styczniowy wynik obwieszczeń o dniu układowym należy uznać za wysoki na tle danych z ostatnich sześciu miesięcy. Uwagę zwraca wzrost zainteresowania restrukturyzacją sądową, o czym świadczą zarejestrowane i rozpoznane wnioski w tym przedmiocie. Ocenę struktury postępowań upadłościowych utrudnia natomiast brak odpowiedniej funkcjonalności KRZ, która nie pozwala ustalić, jaki procent wnioskujących o upadłość to przedsiębiorcy, a jaki konsumenci.

 

 

Opracowanie przygotowali: r. pr. Maciej Woźniak i dr Maria Wąsicka-Sroczyńska


*Pod pojęciem osób fizycznych rozumiemy zarówno wnioski złożone przez konsumentów, jak i przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.