Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe w listopadzie 2023 roku

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe w listopadzie 2023 roku

Listopad ujawnił, że sytuacja na rynku restrukturyzacji i upadłości jest stabilna. Liczba otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych utrzymuje się na względnie stałym poziomie. Niezmiennie prym wśród nich wiodą postanowienia o zatwierdzenie układu. Na stałym i stosunkowo niewielkim poziomie utrzymuje się liczba wniosków i postanowień o ogłoszeniu upadłości spółek prawa handlowego. Z kolei, w odniesieniu do upadłości konsumenckich w dalszym ciągu widoczne są wysokie liczby zarówno wniosków, jak i postanowień.

Zmianie nie uległ zestaw analizowanych danych. Przyjrzeliśmy się więc:

  1. liczbie wniosków o wszczęcie sądowych postępowań restrukturyzacyjnych
    i liczbie obwieszczeń o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu (PZU),
  2. liczbie otwartych sądowych postępowań restrukturyzacyjnych,
  3. liczbie wniosków o ogłoszenie upadłości i liczbie ogłoszonych upadłości,
  4. różnicy występującej pomiędzy statystykami za minione trzy kwartały obecnego roku w zakresie analizowanych danych.
Postępowania restrukturyzacyjne

W listopadzie 2023 roku obwieszczono o wpływie 32 wniosków o otwarcie sądowych postępowań restrukturyzacyjnych. W zestawieniu z danymi z poprzednich miesięcy można stwierdzić, że to jedna z najmniejszych liczb wniosków złożona w bieżącym roku (jedynie w sierpniu złożono o 4 wnioski mniej).

Analizując szczegółowe dane statystyczne, odzwierciedlające poszczególne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, można powielić wnioski wysnute już wcześniej. Otóż, liczba wniosków o otwarcie postępowań układowych i przyspieszonych postępowań układowych (PPU) utrzymuje się na względnie zbliżonym poziomie. Oscylują one w granicach średniej, którą odpowiednio stanowią dla postępowań układowych – 6 wniosków i dla PPU – 17 wniosków. W porównaniu z danymi za październik nie odnotowano również znaczących wahań pomiędzy zainteresowaniem wszczęcia postępowań sanacyjnych.

Wykres 1. Liczba wniosków o wszczęcie sądowych postępowań restrukturyzacyjnych złożonych w listopadzie 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

W listopadzie otwarto 24 sądowe postępowania restrukturyzacyjne, co stanowi 9% wszystkich ogółu restrukturyzacji w tym roku.

Spośród sądowych postępowań otwartych w listopadzie 11 stanowiły PPU (46% całości), 9 sanacje (37% całości) i 4 postępowania układowych (17% całości). W ten sposób liczba otwarć PPU i sanacji nadal utrzymuje się w granicach średniej, która wynosi odpowiednio 13 i 8. Zaobserwowano także dalszy, chociaż niewielki, wzrost otwarć postępowań układowych.

Wykres 2. Liczba otwartych sądowych postępowań restrukturyzacyjnych w listopadzie 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

W listopadzie 318 dłużników dokonało obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego1. Stanowi to jedną z mniejszych liczb obrazującą zainteresowanie PZU. Zdecydowanie większą popularnością cieszył się ten rodzaj postępowania w okresie od maja do lipca, kiedy to liczby te prawie zawsze przekraczały 350, a raz osiągnęły nawet 360 otwartych PZU (w maju).

Wykres 3. Liczba otwartych PZU w listopadzie 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

Łącznie w listopadzie otwarto 342 postępowania restrukturyzacyjne. Stanowi to 8,8% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych wszczętych w roku 2023 i plasuje się niewiele poniżej średniej liczby wszczętych postępowań (353).

Wykres 4. Liczba otwartych postępowań restrukturyzacyjnych w listopadzie 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

W listopadzie spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych, 24 zostały otwarte przez sąd, a 318 to PZU. Stanowi to odpowiednio 7% i 93% i pozwala stwierdzić, że obserwowane wahania pomiędzy liczbami obrazującymi wszczęte restrukturyzacje oscylują wokół średnich: 24 dla restrukturyzacji sądowych i 329 dla PZU.

Wykres 5. Liczba otwartych sądowych i pozasądowych postępowań restrukturyzacyjnych w listopadzie 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

Postępowania upadłościowe

W listopadzie 2023 roku do sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych wpłynęło 2096 wniosków dłużników o ogłoszenie upadłości. To piąty najwyższy wynik, zaledwie o 12% niższy niż w marcu, kiedy to złożono najwięcej wniosków (2382). Jednocześnie, liczba ta (2096) stanowi 9% wszystkich wniosków złożonych w przedmiotowej sprawie w 2023 roku.

Przyglądając się szczegółowym liczbom widać, że spośród 2096 wniosków zaledwie 99 dotyczyło spółek prawa handlowego (w tym 2 fundacji), a 1997 osób fizycznych2. Stanowi to odpowiednio 5% i 95%.

Pochylając się nad szczegółowymi danymi dotyczącymi spółek prawa handlowego z całą pewnością można stwierdzić, że nie są one wysokie. Dostrzega się jednak wahania pomiędzy poszczególnymi miesiącami. Co więcej, 99 wniosków złożonych w listopadzie to jedynie 7% wszystkich wniosków przedłożonych analizowanym roku. Warto dodać, że dane za listopad są jednymi z niższych. Jedynie w styczniu złożono stosunkowo mniej wniosków o ogłoszenie upadłości (91), bo zaledwie 6,5% wszystkich wniosków przedłożonych w całym roku.

Natomiast analiza szczegółowych danych dotyczących osób fizyczny pozwala na dostrzeżenie, że liczba wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej utrzymuje się niezmiennie na bardzo wysokim poziomie. Nie można jednak pominąć faktu, że pomiędzy danymi obrazującymi minione miesiące zarysowują się wyraźne wahania. Widoczne są one również w listopadzie. Otóż, liczba złożonych wówczas wniosków stanowi czwartą najwyższą liczbę w bieżącym roku. Na tle pozostałych miesięcy, dane za listopad to 9,5% wszystkich przedłożonych wniosków.

Wykres 6. Liczba wniosków o ogłoszenie upadłości złożonych w listopadzie 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

W listopadzie 2023 roku sądy wydały 1733 postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Stanowi to 9% wszystkich upadłości ogłoszonych w analizowanym roku.

Spośród tych wszystkich postanowień 28 dotyczyło spółek prawa handlowego, a 1705 osób fizycznych. Stanowi to odpowiednio 2% i 98%.

Dokładne dane dotyczące spółek prawa handlowego pozwalają na stwierdzenie, że liczba postanowień o ogłoszeniu upadłości utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Natomiast w odniesieniu do postanowień o upadłości konsumenckiej zauważalne są wyraźne wahania pomiędzy danymi z poszczególnych miesięcy. Niemniej jednak nadal te liczby są bardzo wysokie.

Wykres 7. Liczba postanowień o ogłoszeniu upadłości wydanych w listopadzie 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

Opracowanie przygotowali: dr Ulyana Zaremba, dr Maria Wąsicka-Sroczyńska, r. pr. Maciej Woźniak i apl. radc. Natalia Korotczuk.

 

 


1 Podobnie, jak w poprzednich raportach, przypominamy, że wskazana liczba nie odzwierciedla wszystkich rozpoczętych postępowań o zatwierdzenie układu, lecz tylko te, w których dłużnik zdecydował skorzystać z ochrony, jaką daje obwieszczenie w KRZ.
2 Pod pojęciem osób fizycznych niezmiennie rozumiemy zarówno wnioski złożone przez konsumentów, jak i przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.