Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2023 roku

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2023 roku

Okres wakacyjny to czas urlopów i wypoczynku, co zwykle wpływa to na spadek intensywności pracy w kancelariach prawnych i w sądach. Widoczne jest to w statystykach, także tych dotyczących upadłości i restrukturyzacji. Ta reguła dotyczy również minionego lata, chociaż – mimo to – nie można mówić o wstrzymaniu aktywności w związku z niewypłacalnością przedsiębiorców i konsumentów.

Zgodnie z przyjętą metodyką analizie poddaliśmy te same zmienne:

  1. liczbę wniosków o wszczęcie sądowych postępowań restrukturyzacyjnych
    i liczbę obwieszczeń o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu (PZU),
  2. liczbę otwartych sądowych postępowań restrukturyzacyjnych,
  3. liczbę wniosków o ogłoszenie upadłości i liczbie ogłoszonych upadłości,
  4. różnicę występującą pomiędzy statystykami za pierwsze pięć miesięcy obecnego roku w zakresie analizowanych danych.
 Postępowania restrukturyzacyjne

W miesiącach wakacyjnych (czerwiec, lipiec, sierpień) obwieszczono o wpływie 112 wniosków o otwarcie sądowych postępowań restrukturyzacyjnych, z czego 43 przypadło na czerwiec, 41 na lipiec, a 28 na sierpień. Liczby te w czerwcu i w lipcu były jednymi z wyższych w tym roku. Jedynie w marcu złożono więcej wniosków (50) niż w czerwcu, a w styczniu więcej (42) niż w lipcu. Inaczej sytuacja wyglądała w sierpniu. Otóż, w zestawieniu ze wszystkimi minionymi miesiącami, w sierpniu złożono najmniej wniosków.

Zarówno w analizowanym okresie, jak i w ciągu wszystkich ośmiu minionych miesięcy, zauważono występowanie dużych wahań (mieszczących się w granicach kilkudziesięciu procent) w liczbie wniosków złożonych w ramach wszystkich dostępnych rodzajów restrukturyzacji.

Wykres 1. Liczba wniosków o wszczęcie sądowych postępowań restrukturyzacyjnych złożonych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

W badanym okresie otwarto 77 sądowych postępowań restrukturyzacyjnych, z czego 32 w czerwcu, 27 w lipcu i 18 w sierpniu. Zdecydowaną większość (47) stanowiły PPU, zaraz za nimi uplasowały się postępowania sanacyjne (20) i w dalszej kolejności układowe (10). Indywidualnie rozpatrując każdy z dostępnych rodzajów restrukturyzacji należy wskazać na wyraźne wahania w ich popularności na przestrzeni analizowanego okresu i na przestrzeni wszystkich tegorocznych miesięcy. Trzeba jednak zastrzec, że dotyczy to przede wszystkim PPU i sanacji, a w najmniejszym stopniu postępowań układowych.

Wykres 2. Liczba otwartych sądowych postępowań restrukturyzacyjnych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

Postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. W ciągu trzech miesięcy (czerwiec, lipiec i sierpień) 1017 dłużników dokonało obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego1.

Wykres 3. Liczba otwartych PZU w czerwcu, lipcu i sierpniu 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

W trakcie trzech wakacyjnych miesięcy otwarto łącznie 1094 postępowań restrukturyzacyjnych3 .

Wykres 4. Liczba otwartych postępowań restrukturyzacyjnych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

Spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych, 77 zostało otwartych przez sąd (32 w czerwcu, 27 w lipcu i 18 w sierpniu), a 1017 stanowiły PZU (356 w czerwcu, 349 w lipcu i 312 w sierpniu). Stanowi to odpowiednio 7% i 93%.

Wykres 5. Liczba otwartych sądowych i pozasądowych postępowań restrukturyzacyjnych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

Postępowania upadłościowe

W okresie wakacyjnym (czerwiec, lipiec, sierpień) 2023 roku do sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych wpłynęło 6024 wniosków dłużników o ogłoszenie upadłości (1972 przypadło na czerwiec, 2174 na lipiec, a 1878 na sierpień). Spośród nich 473 dotyczyło spółek prawa handlowego i rozłożyło się to w następujący sposób: 121 w czerwcu, 135 w lipcu, 217 w sierpniu). Z kolei, 5551 dotyczyło osób fizycznych, z czego: 1851 w czerwcu, 2039 w lipcu, 1661 w sierpniu2. Stanowi to odpowiednio 8% i 92%.

Wykres 6. Liczba wniosków o ogłoszenie upadłości złożonych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

W okresie wakacyjnym 2023 roku sądy wydały 5161 postanowień o ogłoszeniu upadłości. Spośród nich 69 postanowień dotyczyło spółek prawa handlowego (29 w czerwcu, 19 w lipcu, 21 w sierpniu), a 5092 osób fizycznych (1847 w czerwcu, 1664 w lipcu i 1581 w sierpniu). Stanowi to odpowiednio 1% i 99%.

Wykres 7. Liczba postanowień o ogłoszeniu upadłości wydanych w czerwcu, lipcu i sierpniu 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

Podsumowanie

W trakcie analizowanych trzech miesięcy otwarto łącznie 1094 postępowań restrukturyzacyjnych, w tym 77 postanowieniem sądu i 1017 obwieszczeniem o dniu układowym w PZU. Stanowi to odpowiednio 7% i 93%. Te dane pozwalają na dwa wnioski. Po pierwsze, nieustannie utrzymuje się dominacja PZU. Po drugie, popularność sądowych postępowań restrukturyzacyjnych w zakresie liczby składanych wniosków oraz liczby otwieranych restrukturyzacji kształtuje się na stałych poziomach. Należy jednak nadmienić, że w ramach poszczególnych rodzajów restrukturyzacji widać duże wahania popularności.

Natomiast w zakresie postępowań upadłościowych, w analizowanym okresie dane prezentowały zróżnicowane wyniki. Liczba wniosków złożonych w lipcu (2174) stanowiła drugi najwyższy wynik w tym roku (jedynie w marcu złożono o 8,7% wniosków więcej), a liczba wniosków z sierpnia (1878) to najniższy wynik (jedynie w styczniu złożono o 5,5% mniej wniosków) w bieżącym roku. W zakresie szczegółowych danych dotyczących liczby wniosków złożonych przez spółki prawa handlowego dostrzeżono, że w sierpniu wpłynęło najwięcej wniosków w tym roku (po raz pierwszy przekroczona została liczba 200 wniosków). Szukając przyczyn takiego stanu rzeczy warto zwrócić uwagę na fakt, że z dniem 1 lipca nastąpiło odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego. Wtedy też nastąpił koniec tzw. moratorium upadłościowego wprowadzonego w trakcie pandemii COVID-19 dla podmiotów, które stały się niewypłacalne właśnie na skutek trwającej pandemii. Warto dodać, że wraz ze wzrostem liczby wniosków złożonych przez spółki prawa handlowego w sierpniu nastąpił jednoczesny spadek wniosków złożonych przez osoby fizyczne (w sierpniu było ich najmniej) na przestrzeni wszystkich tegorocznych miesięcy. Z kolei, w zakresie liczby postanowień o ogłoszeniu upadłości aktualne pozostaje stwierdzenie o sinusoidalnym kształtowaniu się zarówno ogólnej liczby postanowień, jak i liczby postanowień dotyczących bankructwa osób fizycznych. Niezmienny jest także wniosek o utrzymywaniu się na zbliżonym poziomie liczby postanowień o ogłoszeniu upadłości spółek prawa handlowego.

 

 

Opracowanie przygotowali: dr Ulyana Zaremba, dr Maria Wąsicka-Sroczyńska i r. pr. Maciej Woźniak.

 


1 Podobnie, jak w poprzednich raportach, przypominamy, że wskazana liczba nie odzwierciedla wszystkich rozpoczętych postępowań o zatwierdzenie układu, lecz tylko te, w których dłużnik zdecydował skorzystać z ochrony, jaką daje obwieszczenie w KRZ.
2 Dane ze stycznia 2023 r., do których się odnosimy, dostępne są pod linkiem: https://orestrukturyzacji.pl/2023/02/28/postepowania-restrukturyzacyjne-i-upadlosciowe-w-styczniu-2023-roku/, dane z lutego 2023 roku: https://orestrukturyzacji.pl/2023/03/24/postepowania-restrukturyzacyjne-i-upadlosciowe-w-lutym-2023-roku/, dane z marca: https://orestrukturyzacji.pl/2023/04/21/postepowania-restrukturyzacyjne-i-upadlosciowe-w-marcu-2023-roku-wraz-z-podsumowaniem-kwartalnym/, dane z kwietnia: https://orestrukturyzacji.pl/2023/05/29/postepowania-restrukturyzacyjne-i-upadlosciowe-w-kwietniu-2023-roku/, dane z maja: https://orestrukturyzacji.pl/2023/06/19/postepowania-restrukturyzacyjne-i-upadlosciowe-w-maju-2023-roku/
3 Pod pojęciem osób fizycznych niezmiennie rozumiemy zarówno wnioski złożone przez konsumentów, jak i przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.