Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe w maju 2023 roku

Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe w maju 2023 roku

Po pierwszym kwartale tego roku, sytuacja gospodarcza pozostaje stabilna, chociaż nastroje nie są optymistyczne. W maju inflacja wciąż była znacznie powyżej celu, a gospodarka spowolniła. Z analizy danych publikowanych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych wynika natomiast, że nie doszło do znacznych zmian w obszarze niewypłacalności przedsiębiorstw.

I tym razem analizie poddaliśmy te same zmienne:

  1. liczbę wniosków o wszczęcie sądowych postępowań restrukturyzacyjnych
    i liczbę obwieszczeń o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu (PZU),
  2. liczbę otwartych sądowych postępowań restrukturyzacyjnych,
  3. liczbę wniosków o ogłoszenie upadłości i liczbie ogłoszonych upadłości,
  4. różnicę występującą pomiędzy statystykami za pierwsze pięć miesięcy obecnego roku w zakresie analizowanych danych.

 

Postępowania restrukturyzacyjne

W maju 2023 roku obwieszczono o wpływie 32 wniosków o otwarcie sądowych postępowań restrukturyzacyjnych. To najniższy wynik w tym roku. W odniesieniu do pozostałych minionych miesięcy to spadek liczby wniosków o 13,5% w porównaniu z kwietniem (37 wniosków), o 36% w porównaniu z marcem (50 wniosków), o 9% w porównaniu z lutym (35 wniosków) i o 24% w porównaniu ze styczniem.

Wnikliwie analizując dane dotyczące liczby wniosków o otwarcie poszczególnego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego można poczynić pewne spostrzeżenia. Przed wszystkim, nastąpił wzrost zainteresowania postępowaniami układowymi, które po raz pierwszy w tym roku dorównało popularnościom postępowaniom sanacyjnym. Po drugie, poczynione poprzednio wnioski o sinusoidalnym zainteresowaniu otwieraniem postępowań sanacyjnych należy podtrzymać. Po trzecie, nadal utrzymuje się, widoczny od kwietnia, spadek popularności przyśpieszonego postępowania układowego.

Wykres 1. Liczba wniosków o wszczęcie sądowych postępowań restrukturyzacyjnych złożonych w pierwszych pięciu miesiącach 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

W minionym miesiącu otwarto 26 sądowych postępowań restrukturyzacyjnych. W zestawieniu z danymi z poprzednich miesięcy to tyle samo co w marcu, mniej niż w lutym (o 21%), ale więcej niż w kwietniu (o 37,5%) i styczniu (o 63%).

Spośród otwartych postępowań restrukturyzacyjnych w maju najwięcej stanowiły PPU (12), zaraz potem uplasowały się postępowania sanacyjne (9) i następnie postępowania układowe (5). Wydaje się więc, że nastąpił powrót do, zaobserwowanej w pierwszym kwartale i zachwianej w kwietniu, tendencji w liczbach otwieranych poszczególnych typach restrukturyzacji. Należy jednak nadmienić, że chociaż widoczny jest przyrost liczby otwartych PPU to jednak na przestrzeni minionych miesięcy równie widoczne są duże wahania w liczbie otwieranych tego typu postępowań. Natomiast liczby otwartych postępowań sanacyjnych i układowych nadal utrzymują się na zbliżonym poziomie.

Wykres 2. Liczba otwartych sądowych postępowań restrukturyzacyjnych w pierwszych pięciu miesiącach 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

W maju na obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego1 zdecydowało się 360 dłużników. To więcej niż w kwietniu (o 20%), lutym (o 11%) i styczniu (o 33%) i niewiele mniej niż w marcu (o 3%), w którym to otwarto najwięcej w tym roku postępowań o zatwierdzenie układu (PZU). Wydaje się, że obserwowana w pierwszym kwartale tendencja zwyżkowa, która w kwietniu uległa załamaniu, będzie teraz systematycznie narastać.

Wykres 3. Liczba otwartych PZU w pierwszych pięciu miesiącach 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

Łącznie w maju otwarto 386 postępowań restrukturyzacyjnych. To drugi najwyższy wynik w tym roku. Stanowi zaledwie 2,5% mniej otwarć niż w marcu, kiedy to wszczęto najwięcej restrukturyzacji w 2023 roku. Dokonując zaś zestawienia danych za maj z pozostałymi poprzednimi miesiącami można odnotować wzrost 22% w zestawieniu z kwietniem, 8% w zestawieniu z lutym i 33% w zestawieniu ze styczniem2.

Wykres 4. Liczba otwartych postępowań restrukturyzacyjnych w pierwszych pięciu miesiącach 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

Spośród wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych, 26 zostało otwartych przez sąd, a 360 to PZU. Stanowi to odpowiednio 7% i 93%. Zestawiając dane za maj z danymi z pozostałych pięciu miesięcy tego roku widać, że liczby obrazujące otwarcia sądowych restrukturyzacji utrzymują się na zbliżonym poziomie. Z kolei, zainteresowanie PZU, zachwiane w ubiegłym miesiącu, wzrasta.

Wykres 5. Liczba otwartych sądowych i pozasądowych postępowań restrukturyzacyjnych w pierwszych pięciu miesiącach 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

Postępowania upadłościowe

W maju do sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych wpłynęły 1952 wnioski o ogłoszenie upadłości. I chociaż to drugi najwyższy wynik w tym roku to jednak należy podkreślić, że aż o 18% mniejszy od najwyższej liczby wniosków (2381) złożonych w marcu 2023 roku. Odnosząc zaś dane za maj do pozostałych miesięcy zauważa się stosunkowo niewielkie wzrosty: o 2% liczby wniosków w porównaniu z kwietniem i lutym (1918 i 1909 wniosków) i o 10% wniosków w porównaniu ze styczniem (1776 wnioski).

Przyglądając się szczegółowym liczbom widać, że spośród 1952 wniosków zaledwie 113 dotyczyło spółek prawa handlowego, a 1839 osób fizycznych3. Stanowi to odpowiednio 6% i 94%. Pochylając się nad szczegółowymi danymi dotyczącymi spółek prawa handlowego zauważa się, że są właściwie identyczne, jak te odnotowane w kwietniu. W odniesieniu do pozostałych miesięcy nastąpił 8% i aż 29% spadek liczby wniosków złożonych odpowiednio w lutym (123 wnioski) i marcu (159 wniosków) i 24% wzrost liczby wniosków zarejestrowanych w styczniu (91 wniosków). Natomiast analiza szczegółowych danych dotyczących osób fizyczny pozwala na dostrzeżenie, że nastąpił zaledwie 2%, 3% i 9% wzrost liczby wniosków o ogłoszenie upadłości w stosunku do danych za kwiecień, luty i styczeń i aż 17% spadek w porównaniu z danymi za marzec.

Wykres 6. Liczba wniosków o ogłoszenie upadłości złożonych w pierwszych pięciu miesiącach 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

W maju 2023 roku sądy wydały 1852 postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Stanowi to drugi najwyższy wynik w tym roku o 10% niższy od największej, do tej pory, liczby postanowień, które zostały wydane w marcu (2060). W porównaniu zaś z pozostałym analizowanym okresem to o 21%, 5% i 12% więcej postanowień niż odpowiednio w kwietniu (1536), lutym (1770) i styczniu (1649).

Spośród 1852 postanowień 24 dotyczyły spółek prawa handlowego, a 1828 osób fizycznych. Stanowi to odpowiednio 1% i 99%. Szczegółowa analiza danych dotyczących ogłoszenia upadłości spółek pozwala na stwierdzenie, że liczby w tym zakresie na przestrzeni minionych pięciu miesięcy nadal utrzymują się na zbliżonym poziomie. Z kolei, w kwestii postanowień o ogłoszeniu upadłości osób fizycznych nastąpił wzrost 21% względem kwietnia, 5% względem lutego, 12% względem stycznia i 10% spadek względem marca.

Wykres 7. Liczba postanowień o ogłoszeniu upadłości wydanych w pięciu pierwszych miesiącach 2023 roku.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zebranych z KRZ.

 

Podsumowanie

Poczyniona wyżej analiza danych obrazujących postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe w maju 2023 roku skłania do następujących wniosków. W badanym okresie złożono 32 wnioski o otwarcie sądowych restrukturyzacji. Stanowi to 16% wszystkich wniosków złożonych w tych sprawach na przestrzeni minionych pięciu miesięcy. Od dwóch miesięcy widoczna jest tendencja spadkowa w tym aspekcie. Podziela ją także spadek przejawianego zainteresowania PPU, które na początku roku było bardzo popularne. Natomiast w odniesieniu do liczby wniosków o wszczęcie postępowania układowego i postępowania sanacyjnego nieustannie widoczne są duże wahania zainteresowania. Z kolei, w odniesieniu do otwarć sądowych postępowań restrukturyzacyjnych, w maju odnotowano ich 26. Stanowi to 22% wszystkich otwartych restrukturyzacji od stycznia do maja i utrzymuje się na względnie zbliżonym i stabilnym poziomie (różnice wahają się od kilku do kilkunastu wniosków). I to samo można powiedzieć w kontekście otwarć postępowań układowych i sanacyjnych. Inaczej jest jednak w przypadku wszczynania PPU. Zaobserwowane tutaj wahania są znaczące. Natomiast w odniesieniu do PZU zaobserwowano ponowny wzrost zainteresowania. W maju na ten rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego zdecydowało się 360 dłużników, co stanowi 22% wszystkich obwieszczeń o dniu układowym dokonanych w tym roku. Aktualne pozostaje więc stwierdzenie, że niezmiennie utrzymuje się zdecydowana przewaga popularności PZU. W minionych pięciu miesiącach otwarto łącznie 1745 postępowań restrukturyzacyjnych, w tym 120 postanowieniem sądu i 1625 obwieszczeniem o dniu układowym w PZU. Stanowi to odpowiednio 7% i 93%.

W odniesieniu do postępowań upadłościowych odnotowano wzrost oscylujący od kilku do kilkunastu procent względem liczby wniosków o ogłoszenie upadłości (o 2% względem kwietnia i lutego i o 10% względem stycznia) i liczby ogłoszonych upadłości (o 21%, o 5% i o 12% więcej względem kwietnia, lutego i stycznia). Pozwala to na dokonanie stwierdzenia, że w obu aspektach poziom złożonych wniosków i wydanych postanowień utrzymuje się na względnie zbliżonym poziomie. Nie można jednak pominąć faktu, że w marcu nastąpił gwałtowny wzrost wskazanych liczb i przekroczył wówczas próg 2 tysięcy zarówno wniosków, jak i postanowień o ogłoszenie upadłości. W zakresie szczegółowych danych dotyczących wniosków i wydanych postanowień względem spółek prawa handlowego i osób fizycznych niezmiennie widoczny jest ten sam trend, mianowicie dotychczasowe dane utrzymują się na podobnym poziomie. I w tym zakresie zaburzenie wspomnianego trendu nastąpiło w marcu. 

Podsumowując, należy skorygować wnioski poczynione w poprzednim raporcie. Otóż, wówczas wydawało się, że w kwietniu wystąpiły spadki, właściwie w każdej analizowanej kategorii danych. Teraz jednak uwzględniając dane z maja i patrząc całościowo na dotychczas analizowany okres należy stwierdzić, że to marzec szczególnie się wyróżniał w każdej kategorii poddanej badaniu. Biorąc to pod uwagę należy stwierdzić, że dane z minionych miesięcy właściwie oscylują na zbliżonych poziomach.

 

Opracowanie przygotowali: dr Ulyana Zaremba, dr Maria Wąsicka-Sroczyńska i r. pr. Maciej Woźniak.


1 Podobnie, jak w poprzednich raportach, przypominamy, że wskazana liczba nie odzwierciedla wszystkich rozpoczętych postępowań o zatwierdzenie układu, lecz tylko te, w których dłużnik zdecydował skorzystać z ochrony, jaką daje obwieszczenie w KRZ.
2Dane ze stycznia 2023 r., do których się odnosimy, dostępne są pod linkiem: https://orestrukturyzacji.pl/2023/02/28/postepowania-restrukturyzacyjne-i-upadlosciowe-w-styczniu-2023-roku/, dane z lutego 2023 roku: https://orestrukturyzacji.pl/2023/03/24/postepowania-restrukturyzacyjne-i-upadlosciowe-w-lutym-2023-roku/, dane z marca 2023 roku: https://orestrukturyzacji.pl/2023/04/21/postepowania-restrukturyzacyjne-i-upadlosciowe-w-marcu-2023-roku-wraz-z-podsumowaniem-kwartalnym/, dane z kwietnia 2023 roku: https://orestrukturyzacji.pl/2023/05/29/postepowania-restrukturyzacyjne-i-upadlosciowe-w-kwietniu-2023-roku/.
3Pod pojęciem osób fizycznych niezmiennie rozumiemy zarówno wnioski złożone przez konsumentów, jak i przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Portal tworzony przez:

FilipiakBabicz.com

Obserwuj nas

Follow us

Posłuchaj podcastu ResTrue Talks.